Hjem Sosiale tjenesterFor deg som bor i kommunal utleiebolig

For deg som bor i kommunal utleiebolig

Trondheim eiendom forvalter leiekontrakten for alle kommunale utleieboliger.

 

Henvendelser kan sendes oss på følgende skjema: 

Skjema for oppsigelse av ditt leieforhold

Søknad om ekstra nøkkel (betales av leietaker)

Klage på bomiljø

Melde skade/vedlikeholdsbehov, mangler ved bolig/bygning

 

 

Har du spørsmål angående din leiekontrakt, husleiebetaling eller andre henvendelser om boligen du bor i ta kontakt med Trondheim eiendom 

 

e-post: bolig.trondheim-eiendom@trondheim.kommune.no

  

Servicetelefon for kommunale boliger 72 54 02 88

Åpningstid mandag- fredag kl. 0800 - 1530

Torsdag 18.1.18 stenger servicetelefonen  kl. 1200

 

Ved akutte hendelser utenom åpningstid kontakt vakttelefon for kommunale bygninger tlf. 73 53 78 17

 

 

Husleiekontrakten

regulerer hvilke rettigheter og plikter du som leietaker har

 • Leietaker plikter straks å melde til utleieren enhver skade som må utbedres uten opphold. Andre skader og mangler, som ikke omfatter leietakers vedlikeholdsplikt jf. pkt 6.3, plikter leier å sende melding om innen rimelig tid

 • Leietaker plikter å gi utleiers representant adgang til boligen i den utstrekning det trengs for tilsyn, eller for å gjennomføre vedlikehold eller andre arbeider som er nødvendig for å hindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. Utleier disponerer egen nøkkel som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller.

 Vedlikehold

 • Leietaker plikter på egen bekostning å sørge for indre vedlikehold.
 • Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser,kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.
 • Leietaker skal besørge renhold og utskifting av filter i kjøkkenventilator.

 • Leietaker plikter å holde avløp i egen bolig åpne, og ved behov foreta oppstaking av tette avløp. Leietaker plikter også å foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeledes har leietaker ansvaret for at røykvarslere og brannslukkingsapparater er i forsvarlig stand.

 • Leietaker må erstatte all skade som skyldes ham selv, hans husstand, framleietaker eller andre som han har gitt adgang til boligen eller til eiendommen for øvrig.

 • Leietaker svarer også for skader ved frost som skyldes ham selv eller noen han er ansvarlig for.

  Leietaker har ansvaret for renhold av sitt leieareal inkl. eventuell andel av fellesareal.

 • Gjenstander som forlates i fellesarealene vil uten forutgående varsel bli fjernet, eventuelt for leietakers regning. Dørmatter må ikke plasseres slik at de er til hinder for renholdet. Sykler, barnevogner og rullerstoler skal settes på anviste plasser.

 • Alt arbeid som leieren plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig.

 • Leietaker kan ikke foreta bygningsmessige endringer eller ombygging, montering av antenne osv. med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra utleier.

 • Leietaker skal holde leieobjektet oppvarmet når det er fare for frost.

 

 • Hvis ikke annet er bestemt av utleier har leietaker ansvaret for snømåking, plenklipping og lignende arbeid som for eksempel å holde tomtearealet ryddig.

Husordensregler

Leietakeren forplikter seg til å følge de husordensregler som til enhver tid gjelder. Gjeldende husordensregler i kommunale boliger er vedlagt kontrakten.

Det er som hovedregel tillatt med dyrehold i kommunale boliger. Dyreholdet kan forlanges avviklet hvor det er til ulempe eller skade for utleier eller de øvrige brukere og naboer. I bofellesskap er det ikke adgang til dyrehold med mindre skriftlig tillatelse fra utleier foreligger. I borettslagsleiligheter plikter leietaker å følge borettslaget egne regler for dyrehold.

Oppsigelsestid

 • leieforholdet kan innenfor den avtalte leieperioden sies opp med en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned. Fristen gjelder fra utløpet av den måned leieforholdet ble sagt opp. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Betaling av husleien

 • husleien forfaller den 20 i hver mnd. Om du ikke har mottatt faktura innen 25 i hver mnd. må du ta kontakt 

 

 

 

Informasjon om gebyrbelagte tjenester 

Noen av tjenestene som utføres av vår bygningsdrift eller tilkalles av vår døgnvakt blir viderefakturert deg som leietaker, disse tjenestene er:

Tjeneste                                                                 Gebyr           
Innlåsing/adgang til egen bolig    1 000 kroner
Innlåsing/adgang til egen bolig på kveld/helg    2 000 kroner
Bistand fra driftsoperatør/vaktmester til åpning av tette sluk og
avløp på dagtid, eller faktiske kostnader hvis rørlegger må hentes
   1 000 kroner
Oppstaking av tette sluk og avløp på kveld og i helg  Faktiske kostnader

 

 

Leietakere som har en kommunal leilighet i et borettslag eller sameie skal henvende seg til borettslaget ved feil på yttervegger, dører og vinduer, og til vakttelefonen for andre henvendelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 16.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css