Hjem Sosiale tjenesterFor deg som bor i kommunal utleiebolig

For deg som bor i kommunal utleiebolig

Henvendelser kan sendes oss på følgende skjema: 

Har du spørsmål om din leiekontrakt, husleiebetaling eller andre henvendelser om boligen du bor i ta kontakt med Trondheim eiendom. 

Kontakt oss

bolig.trondheim-eiendom@trondheim.kommune.no  eller ring Boligadministrasjonen på servicetelefon for kommunale utleieboliger 72540288.

Åpningstider telefon 

Mandag 15.04.2019: 10.00 - 14.00
Tirsdag  16.04.2019: 10.00 - 14.00
Onsdag 17.04.2019: 10.00 - 12.00
Torsdag 18.04.2019: Stengt
Fredag  19.04.2019: Stengt
Mandag 22.04.2019: Stengt
Tirsdag  23.04.2019: Ordinære åpningstider

Mandag-fredag 09.00 - 15.00, unntatt torsdager 09.00 - 14.00.

Ved akutte hendelser utenom åpningstid kontakt vakttelefon for kommunale bygninger på telefon 73537817.

 

Husleiekontrakten 

Husleiekontrakten regulerer hvilke rettigheter og plikter du som leietaker har

 • Leietaker plikter straks å melde til utleieren enhver skade som må utbedres uten opphold. Andre skader og mangler, som ikke omfatter leietakers vedlikeholdsplikt jf. pkt. 6.3, plikter leier å sende melding om innen rimelig tid.
 • Leietaker plikter å gi utleiers representant adgang til boligen i den utstrekning det trengs for tilsyn, eller for å gjennomføre vedlikehold eller andre arbeider som er nødvendig for å hindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. Utleier disponerer egen nøkkel som om nødvendig kan brukes i slike tilfeller.
 Vedlikehold
 • Leietaker plikter på egen bekostning å sørge for indre vedlikehold.
 • Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.
 • Leietaker skal sørge for renhold og utskifting av filter i kjøkkenventilator.
 • Leietaker plikter å holde avløp i egen bolig åpne, og ved behov foreta oppstaking av tette avløp. Leietaker plikter også å foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeledes har leietaker ansvaret for at røykvarslere og brannslukkingsapparater er i forsvarlig stand.
 • Leietaker må erstatte all skade som skyldes ham selv, hans husstand, framleietaker eller andre som han har gitt adgang til boligen eller til eiendommen for øvrig.
 • Leietaker svarer også for skader ved frost som skyldes ham selv eller noen han er ansvarlig for. Leietaker har ansvaret for renhold av sitt leieareal inklusiv eventuell andel av fellesareal.
 • Gjenstander som forlates i fellesarealene vil uten forutgående varsel bli fjernet, eventuelt for leietakers regning. Dørmatter må ikke plasseres slik at de er til hinder for renholdet. Sykler, barnevogner og rullestoler skal settes på anviste plasser.
 • Alt arbeid som leieren plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig.
 • Leietaker kan ikke foreta bygningsmessige endringer eller ombygging, montering av antenne osv. med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra utleier.
 • Leietaker skal holde leieobjektet oppvarmet når det er fare for frost.
 • Hvis ikke annet er bestemt av utleier har leietaker ansvaret for snømåking, plenklipping og lignende arbeid som for eksempel å holde tomtearealet ryddig.

Husordensregler

Leietakeren forplikter seg til å følge de husordensregler som til enhver tid gjelder. Gjeldende husordensregler i kommunale boliger er vedlagt kontrakten.

Det er som hovedregel tillatt med dyrehold i kommunale boliger. Dyreholdet kan forlanges avviklet hvor det er til ulempe eller skade for utleier eller de øvrige brukere og naboer. I bofellesskap er det ikke adgang til dyrehold med mindre skriftlig tillatelse fra utleier foreligger. I borettslagsleiligheter plikter leietaker å følge borettslaget egne regler for dyrehold.

Husordensregler

House Rules in other languages

Arabisk 

Burmesisk

Engelsk

Fransk

Somali

Sorani

Syrisk kurmanji 

Oppsigelsestid

Leieforholdet kan sies opp med 30 dagers varsel. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Betaling av husleien

 • Husleien forfaller den 20. i hver måned. Om du ikke har mottatt faktura innen 25. i hver måned, må du kontakte oss.
 • Husleien betales til konto 1503.73.54837 merk betaling med kidnummer eller adresse.
 • Vi kan tilby avtalegiro på husleiefaktura til alle våre leietakere.
 • Du slipper å huske på forfallsdato. Banken din sørger for at husleien betales automatisk på forfallsdato.
 • Husleien betales alltid i tide, så lenge det er dekning på kontoen.
 • Du unngår purringer og gebyrer ved å unngå for sen betaling. Du får fakturainformasjon i nettbanken din minst syv dager før regningen forfaller, og du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften og i nettbanken.                                                                                          
 • Du har full oversikt og kontroll med din konto i nettbank eller på kontoutskrift.

Informasjon om gebyrbelagte tjenester 

Noen av tjenestene som utføres av vår bygningsdrift eller tilkalles av vår døgnvakt blir viderefakturert deg som leietaker, disse tjenestene er:

Tjeneste                                                                 Gebyr           
Innlåsing/adgang til egen bolig    1 000 kroner
Innlåsing/adgang til egen bolig på kveld/helg    2 000 kroner
Miljøgebyr for hensetting av søppel/eiendeler i fellesområder    1 000 kroner 
Bistand fra driftsoperatør/vaktmester til åpning av tette sluk og
avløp på dagtid, eller faktiske kostnader hvis rørlegger må hentes
   1 000 kroner
Oppstaking av tette sluk og avløp på kveld og i helg  Faktiske kostnader

Leietakere som har en kommunal leilighet i et borettslag eller sameie skal henvende seg til borettslaget ved feil på yttervegger, dører og vinduer, og til vakttelefonen for andre henvendelser.

Sist oppdatert: 12.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?