Bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim

Bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i Trondheim

Person som står i vannkanten

Bosetting av enslige mindreårige

Enslige mindreårige (EM) har egne saksbehandlere som sammen med bosettingskoordinator planlegger og har et overordnet ansvar for bosettingen av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim. For alle enslige mindreårige fattes det vedtak om hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester, og saksbehandlere følger opp barna fra de bosettes og til de avsluttes i barnevernet. Barnevernsvedtakene beskriver hvilke bo- og omsorgstilbud den enkelte skal ha i Trondheim.

Vi kartlegger barnets behov og og fatter vedtak om innhold og varighet i hjelpetilbudet til den enkelte enslige mindreårige.

Samarbeid med Helse- og velferdskontor og NAV: EM barnevern samarbeider med Helse- og velferdskontorene og NAV i faste møter for å sikre overganger for enslige mindreårige ungdommer til voksentjenester og økonomisk støtte i NAV. For enslige mindreårige under 18 år er det viktig å snarlig kartlegge behov for helsetjenester i samarbeid med habiliteringstjenester i Barne- og familietjenesten

Opal oppfølging og kvalifisering

Om Opal oppfølging

Opal oppfølging har ansvar for miljøterapeutisk støtte og veiledning i egen bolig for enslige mindreårige. Opal jobber både med bosetting av nye ungdom og de som kommer fra fosterhjem, institusjon eller bofellesskap. Målgruppa er ungdommer i alderen 17-25 år som er i stand til å ivareta eget liv i selvstendig bolig og som trenger miljøterapeutisk tiltak etter Barnevernsloven. Ungdommene tilbys oppfølging ut i fra individuelle behov som beskrives i en tiltaksplan. Det er ungdommens behov som bestemmer omfang og innhold i oppfølging. Dette varierer i løpet av tiden i Opal.

Om Opal kvalifisering/Åpen base 

Opal kvalifisering har ansvaret for åpen base, som er et kveldstilbud for enslige mindreårige flyktninger 3 dager i uka fra kl 15.00-19.00. Åpen base er et lavterskeltilbud hvor ungdommene kan stikke innom for en prat og en kopp te, men også et sted hvor de kan får bistand og veiledning på praktiske ting som å søke jobb, lete bolig, nettbank, søke opphold, og andre praktiske oppgaver. Vi har også kvalifiseringskurs innen helse, økonomi og det å kunne bo alene. Tilbudet gjelder alle ungdommer i Opal, enten de har individuell oppfølging eller et "base vedtak" som hjelpetiltak.

Hva er oppdraget vårt?

Vår oppgave er på en god måte å engasjere oss i hver ungdom som har tiltak hos oss slik at de vokser og mestrer sitt begynnende voksenliv. Vi ønsker at hver enkelt ungdom skal være den ressursen som unge mennesker er i et samfunn - slik at Trondheim by blir et enda mer ressurssterkt og mangfoldig samfunn. Ungdommene våre kommer fra mange land og verdensdeler. De kommer med sine historier. De kommer med et håp om en fremtid – en fremtid hvor de vil få oppfylt sine drømmer. De ønsker seg et godt liv. I Opal ønsker vi at ungdommene skal nå sine mål og få oppfylt sine drømmer. Vi ønsker at de får gode liv og vi skal bidra til at ungdommene er best mulig rustet videre i livet. Vi vil være med å gjøre en forskjell.

Miljøterapi i Opal

Vi i Opal oppfølging og kvalifisering jobber sammen med en ungdom ut i fra ungdommens mål i tiltaksplanen, som er skreddersydd for hver enkelt ungdom. Noen ungdommer kan ha behov for oppfølging og bistand med fysisk eller psykisk helse, andre kan ha behov for hjelp til å styre økonomien sin, selv mens andre igjen trenger voksne som kan støtte og bidra til mestring av skolehverdagen. Våre ansatte jobber turnus og er ofte på hjemmebesøk på kveld og kan være med på skolemøter og andre møter med offentlige instanser på dagtid. Vårt miljøterapeutiske arbeid er forankret i traumebevisst omsorg, der vi har fokus på trygghet, relasjon og mestring, som henger tett sammen med vårt overordnede mål om å gjøre ungdommene våre best mulig rustet for videre liv.

Kontakt

, avdelingsleder, telefon 90 25 27 85

, teamleder, telefon 48 18 11 26

Vakttelefon: 46 88 59 97

Bofellesskap for enslige mindreårige

Om boligene våre

I vår avdeling har vi 4 bofellesskap med heldøgns omsorg av voksen. Alle ungdommene som bor i husene har vedtak fra barnevernet. Disse husene er:

Emilie Kroghs vei bofellesskap som ligger på Byåsen. Det er et stort hus med 6 selvstendige leiligheter der ungdommer i alderen 16-19 år bor. Disse leilighetene har eget kjøkken, bad og noen har også egne soverom. På huset finnes det to fellesstuer til aktivitet som ungdommen kan disponerer, samt et felles kjøkken. Ungdommen har fullt livsopphold når de plasseres i bofellesskapet som betyr at de skal håndtere hele sin økonomi selv. Ungdommene skal være i stand til å bo alene, men har fortsatt behov for heldøgns støtte, veiledning og tilrettelegging for videre utvikling innen ulike livsområder.

Vakttelefon: 95 40 11 35

EKV bofellesskap gult hus

Ole Øisangs vei bofellesskap er lokalisert på Heimdal. Bofellesskapet består av en stor enebolig som også er tilknyttet et mindre hus med to treningshybler. Det er plass til 6 ungdommer inne på huset i alderen 14-18 år og 2 ungdommer i alderen 17-19 år på treningshyblene. Disse hyblene er tenkt som selvstendig botrening i en trygg overgang for ungdommene på vei ut av bofellesskapet. Ole Øisangs vei er et bofellesskap for ungdommer med større omsorgsbehov enn de andre husene i kommunen hvor det også kan plasseres søsken. Noen ungdommer får utbetalt hele sitt livsopphold, mens andre disponerer deler av økonomien selv sammen med voksne. Dette avhenger av alder og modenhet.

Vakttelefon: 91 76 01 70

bilde rabita bofellesskap

Kontakt
, avdelingsleder, telefon 91 76 00 36

Ranheimsvegen bofellesskap er et bolighus i to etasjer som ligger i et boligområde på Ranheim i nærhet av lokal skole og sjøen. Bofellesskapet et heldøgns bofellesskap for Enslige mindreårige flyktninger i alderen 13-18 år. Det er egen personalbase i huset med møterom og kontorplasser. Det er 4 soverom for ungdom i kjeller, 2 stuer i huset og felles kjøkken. Det er to beboer dusj- og toaletter knytte til soverommene i kjeller. I nærområdet finnes park, grøntarealer for utfoldelse og nærhet til sjø.

Et rødt bolighus med rampe

, teamleder, telefon 47 62 05 83

Vakttelefon: 46 80 67 30

Midelfartsveg bofellesskap holder til på Byåsen hvor ungdommene bor i egne leiligheter hvor de har ansvar for egen økonomi. Målgruppa er ungdom i alderen 15-18 år. I Midelfartsveg deler 4 av 5 ungdom 2 større leiligheter med felles kjøkken, bad og toalett. I bofellesskapet skal ungdom kunne bo og kunne disponere egen økonomi med veiledning og støtte fra voksne. En kan tenke seg at søsken kan bo i leiligheter med to soverom, ellers er det viktig at man finner en god sammensetning der man deler leilighet.

Et rødt bolighus

, teamleder, telefon 90 10 82 04 (fødselspermisjon til september 2024)

Vakttelefon: 47 60 14 85

Hvem får hjelp?

I bofellesskapene er målgruppen enslige mindreårige flyktninger i alderen 14 til 19 år. Vi gir et tilbud til enslige mindreårige flyktninger fra ulike opprinnelsesland. Her plasseres både jenter og gutter. Tilbudet er rettet mot barn og unge som har et omsorgsbehov, hvor de trenger støtte, veiledning og tilrettelegging for videre utvikling, samt at de trenger å få et stødig grunnlag for å kunne starte sin bearbeidelse av tidligere hendelser og traumer.

Hva er oppdraget vårt?

Alle ungdommer som bosettes i Trondheim kommune skal den første tiden bo i et bofellesskap med heldøgns omsorg. Det kan være at botiden her vil variere fra 3 måneder til flere år alt etter behov. Hovedmålsettingen med botiden er å kartlegge behov og å gjøre ungdommen i stand til å bo på en hybel, i en leilighet for seg selv eller hos husvert. Dette innebærer at ungdommene skal bli selvstendig på ulike områder i livet. Ut ifra hvilke behov ungdommen har utarbeides det en individuell handlingsplan som gjenspeiler tiltaksplanen som lages av barnevernet. En kartlegging av ungdommens behov vil pågå under hele oppholdet, parallelt med tiltak etter den individuelle planen. På denne måten skaffer de ansatte seg en oversikt over ungdommens fysiske og psykiske helse, og kan sammen med andre instanser finne det hjelpetilbudet som passer ungdommen best. Vi har et mål om at ungdommene skal integreres i det norske samfunnet gjennom blant annet skole og/eller jobb og at ungdommene opparbeider et trygt og godt nettverk som skal trygge de etter utflytting. Ungdommene møter trygge og kompetente voksne som har fokus på å knytte fortid, nåtid og framtid sammen ut i fra et traumebevisst perspektiv. Bofellesskapene har en forutsigbar struktur som danner grunnlaget for det miljøterapeutiske arbeidet med tanke på målgruppen.

Miljøterapi i bofellesskapene

Miljøterapi ser vi som en gjennomtenkt og systematisk tilretteleggelse av miljøets, menneskelige og materielle ressurser for å fremme optimale muligheter for utvikling. Vi vektlegger trygge rammer, oversiktlig struktur, forutsigbare grenser, respons og stimulerende utfordringer. Viktig å bevisstgjøre og forklare ungdommene ulike situasjoner de kommer opp i, få de til å reflektere over egne handlinger og væremåte og eventuelt hva som skaper frustrasjon og usikkerhet hos de. Vi tror dette gir grobunn for læring og det å tilegne seg gode samhandlingsferdigheter. Endringsarbeidet hos det enkelte barn skjer ved felles og gjensidig påvirkning, eller individuelt rettet i ”øyeblikkene”, eller mer systematisk rettet – ved fellesaktiviteter, møter, handlingsplaner osv. For å fremme vekst varierer vi ut i fra behov mellom nærhet og distanse, avhengig og selvstendig, beskyttelse og utfordring. Dette gjøres gjennom en systematisk nedtrapping av bistand fra personalet i boperioden.

Erik Larsen (2004) beskriver at ”miljøterapi kan forstås som et arbeid som handler om å legge til rette eller organisere slik at forandring og utvikling blir mulig”. Dette krever et differensiert tilrettelagt miljøterapeutiske arbeid i bofellesskapet. Ungdommene er ingen homogen gruppe barn og unge. De har til felles at de er i landet uten noen med foreldreansvar og at de har opplevd hendelser i sin barndom som har bidratt til ulik grad av traumer. Men, disse traumene kommer til uttrykk på ulikt vis, som må møtes på forskjellige måter innenfor de samme trygge rammene.

Hvem er de enslige mindreårige flyktninger som kommer til Norge og hva slags bakgrunn har de?

En enslig mindreårig flyktning er en fellesbetegnelse på en person som kommer til Norge, uten foreldre eller annen foresatt i Norge, og er under 18 år. De fleste kommer fra Afghanistan, Ukraina og Syria. 8 av 10 er gutter og majoriteten er mellom 16-18 år.

De som har fått opphold i Norge får såkalt bosetting og i Trondheim kommune er det barnevernet som tar ansvaret for de etter Lov om barneverntjenester. Avdelingen følger opp barna fra de bosettes og til de avsluttes i barnevernet. Det er per 2024 120 enslige mindreårige som får en eller annen type støtte/hjelp av Trondheim kommune. I 2023 ble det bosatt i overkant av 30 ungdommer til kommunen og i 2024 skal det bosettes 48 ungdommer. 

De enslige mindreårige som kommer til Norge representerer stor variasjonsbredde. De kommer fra ulike land, folkegrupper, religioner, kulturer og snakker forskjellige språk. Ungdommen har ulik sosial og økonomisk bakgrunn. Noen har så vidt gått på skole og har dårlige lese- og skriveferdigheter, mens andre er godt kvalifiserte.

De enslige mindreårige kommer som oftest fra krig, forfølgelse og vanskelige leveforhold. Ungdommen har som oftest flyktet alene og må ha håndtert de utfordringer en slik reise innebærer. For å komme seg til Norge har de måttet få hjelp fra noen både økonomisk og praktisk. De fleste vil være skyldige penger til slekt eller andre "bakmenn" for sin reise til Norge. Ungdommen vil i liten grad ha med seg økonomiske midler når de kommer til landet.

Ønsker du å bli frivillig, være husvert eller fosterhjem for en enslig mindreårig?

Røde kors vennefamilie

Bufetat fosterhjem

Husvert - hva innebærer det?

Som husvert leier du ut en del av boligen din til en enslig mindreårig flyktning, og deltar i oppfølginga av ungdommen. En husvert bør ha interesse, tid og engasjement for ungdom. Hvis du ønsker å gjøre en forskjell i livet til en enslig mindreårig flyktning og bidra til å inkludere og integrere vedkommende i lokalsamfunnet, er det et godt utgangspunkt.

Husverten skal bidra til å skape trygghet og trivsel i bosituasjonen for ungdommen, og gjerne la den unge leieboeren bli kjent med familielivet sitt. Hjelp gjerne ungdommen til å bli kjent i Trondheim, få nye erfaringer, delta i samfunnslivet og bli trygg på nye arenaer. Ved å bo hos en norsk familie kan han eller hun få trening i å snakke norsk og lære seg nye ord og begreper. Oppdraget som husvert innebærer rundt fire timer per uke sammen med ungdommen, men det vil variere noe.

Mye av kontakten mellom husverten og ungdommen skjer på hjemmebane. Dere kan lage middag sammen, fikse praktiske ting på hybelen, dra ut og handle, delta på aktiviteter i nærmiljøet eller gjøre andre ting sammen. Som med alle andre ungdommer vil det komme utfordringer. Disse kan det hende at husverten og kommunens ansatte må løse sammen.

Kontaktinformasjon

, Bosettingskoordinator, telefon 91 67 23 22

, Fagutvikler, telefon 95 26 36 95

, husvertkoordinator i enheten, telefon 99 35 67 32

Publikasjoner

Rapport Enslige mindreårige - på vei mot voksenlivet

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim kommune: En undersøkelse om fordeler og muligheter.

Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018. Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

Årsrapport 2018 BFT Omsorgsenheten

Årsrapport 2019 BFT Omsorgsenheten

Sist oppdatert: 27.06.2024

Fant du det du lette etter?