Hjem Sosiale tjenesterEnslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger - hvem er de?

En enslig mindreårig flyktning er en fellesbetegnelse på en person som kommer til Norge, uten foreldre eller annen foresatt i Norge, og er under 18 år. De fleste kommer fra Afghanistan, Eritera og Somalia. 8 av 10 er gutter og majoriteten er mellom 14-18 år.

De som har fått opphold i Norge får såkalt bosetting og i Trondheim Kommune er det barnevernet som tar ansvaret for de etter Lov om barneverntjenester. Det er per februar 2018 i overkant av 200 enslige mindreårige som får en eller annen type støtte/hjelp av Trondheim kommune. I 2016 ble det bosatt 123 ungdommer til kommunen og i 2017 43 ungdommer. Lave ankomstall til Norge gjør at det vil bli bosatt mellom 5-10 ungdommer årlig fremover. 

Se video om en ung gutt som var "båtflyktning til Europa"

Årsrapport 2017

Hva slags bakgrunn har Enslige mindreårige flyktninger som kommer til Norge?

De enslige mindreårige som kommer til Norge representerer stor variasjonsbredde. De kommer fra ulike land, folkegrupper, religioner, kulturer og snakker forskjellige språk. Ungdommen har ulik sosial og økonomisk bakgrunn. Noen  har såvidt gått på skole og har lite lese og skriveferdigheter, mens andre er godt kvalifiserte.

De enslige mindreårige kommer som oftest fra krig, forfølgelse og vanskelige leveforhold. Ungdommen har som oftest flyktet alene og må ha håndtert de utfordringer en slik reise innebærer. For å komme seg til Norge har de måttet få hjelp fra noen både økonomisk og praktisk. De fleste vil være skyldige penger til slekt eller andre "bakmenn" for sin reise til Norge. Ungdommen vil i liten grad ha med seg økonomiske midler når de kommer til landet.  

Hvor bor de enslige mindreårige i Trondheim?

Avhengig av alder og behov får barna som kommer til Trondheim følgende botilbud:

 • Barnevernsinstitusjon for barn og unge 12 - 18 år hvor det er plass til 5 ungdommer, samt 2 ungdommer i treningshybler.

EM barnevernsinstitusjon

 • Bofellesskap med heldøgnsomsorg av ansatte.

Emilie Kroghs vei hvor det er plass til 6 i alderen 16-18 ungdommer som har sine egne hybler med selvhushold.

EKV bofellesskap

Rosendal bofellesskap hvor det er plass til 6 ungdommer i alderen 16-18 som deler kjøkken og bad.

Rosendal Bofellesskap

Elgeseter gate er et stort bofellesskap hvor det er plass til 20 ungdommer i alderen 16-18 år som bor i 6 leiligheter.

Elgeseter Bofellesskap

Kirkens bymisjon og Crux egne bofellesskap som drives for kommunen. Målet vårt er å hjelpe ungdommen med å få en selvstendig og trygg tilværelse i Trondheim. Bofellesskapene jobber med trygghet, relasjon og selvstendighet.

 • Opal oppfølging og kvalifisering der ungdom i alderen 16-20 år bor i egen bolig, fellesbolig eller hos husvert og får miljøterapeutisk oppfølging fra ansatte. Se husvertvideo. I tillegg til oppfølging får de tilbud om ulike kvalifiseringskurs innen temaer som botrening og økonomi, arbeid/praksis, sosial ferdighetstrening og forståelse av psykisk helse. 
 • Fosterhjem som rekrutteres av det statlige barnevernet Bufetat. Hovedsaklig for barn som er under 15 år når de bosettes. 
Hva slags hjelp får de enslige mindreårige i Trondheim?

Ungdom som får bosetting i kommunen har enten bodd i Omsorgssentre eller UDI sine mottak. I den første tiden etter at de kommer til kommunen vil alle enslige mindreårige kartlegges i forhold til språk, fungering, helse m.m. når de kommer til kommunen. Dette slik at kommunen kan gi den enkelte riktige botiltak og omsorg.  Alle ungdommen har en individuell plan som tar hensyn til følgende områder:

 • Et passende sted å bo etter alder og fungering
 • Fysisk og psykisk helseoppfølging
 • Skole
 • Voksne som involverer seg
 • Hjelp til å skaffe seg nettverk og en fritidsaktivitet gjennom blant annet frivillige lag- og organisasjoner. 
 • Ulike kurs for å forstå det norsk samfunnet. 
 • Et treffsted i sentrum hvor de kan få hjelp til ulike spørsmål og praktisk hjelp i hverdagen
 • Verge

Rapport Enslige mindreårige - på vei mot voksenlivet 

Kontaktinformasjon

Rune Skagen, bosettingskoordinator, telefon 916 72 322/ 72 54 22 40

Astrid Ellard, fagutvikler, telefon 952 63 695

Preben Viker, kvalitetsutvikler, telefon 476 50 681

Vil du bli kjent med en enslig mindreårig flyktning?

Husvert for enslige mindreårige flyktninger

Om husverten

Husverter i Opal oppfølging leier ut en del av sin bolig til en enslig mindreårig flyktning, og deltar i oppfølginga av ungdommen. Husvertene har interesse, tid og engasjement for ungdommer generelt og for enslige mindreårige flyktninger spesielt. Husverter ønsker å gjøre en forskjell i livet til ungdommen, og bidrar til at ungdommen blir inkludert og integrert i Trondheim.

Husvertens oppgaver er å skape trygghet og trivsel i bosituasjonen. Husverten blir kjent med ungdommen og ungdommen blir kjent med familielivet hos husverten. Husverten skal hjelpe ungdommen med å bli kjent i Trondheim, få nye erfaringer, delta i samfunnslivet og bli trygg på nye arenaer. Husverten bidrar til trening av språk og erfaring med nye ord og begreper. Det vil variere hvor mye tid det tar, men oppdraget som husvert innebærer ca. 4 timer pr. uke sammen med ungdommen.

Mye av kontakten mellom husverten og ungdommen skjer på hjemmebane, der det lages middag, fikses praktiske ting på hybelen, handleturer, deltagelse i nærmiljøet m.m. I oppstarten vil det viktigste fokuset være å bli kjent og etablere en trygg relasjon. Og som med alle andre ungdommer, vil det komme utfordringer som husverten og kommunen må løse sammen.

Om boligen

Hybelen eller leiligheten som husverten leier ut må være en selvstendig boenhet tilknyttet egen bolig, som f. eks en sokkelleilighet. Den må være godkjent for utleie av Trondheim kommune, og ha normalt god standard. Det må være muligheter for å lage mat og for å låse sin egen dør. Møblering avtales i hvert tilfelle.

Opplæring og veiledning

Månedlige husvertmøter: Det gis opplæring og veiledning individuelt vedrørende den enkelte ungdom gjennom månedlige møter mellom husvertene og miljøterapeutene i Opal oppfølging.  Miljøterapeutene er husvertenes nærmeste samarbeidspartner, og det forventes at kontakten mellom husverter og miljøterapeuter også foregår mellom de månedlige møtene.

Fire årlige husvertsamlinger: Husvertsamlingene foregår på ettermiddag -og kveldstid, og gir rom for å diskutere utfordringer og dele erfaringer med andre husverter.  Aktuelle tema kan være psykisk helse, religion og religionsutøvelse, relasjons -og avvisningsproblematikk. Både interne og eksterne foredragsholdere leies inn for å utvide kunnskapen og kompetansen hos både husverter og miljøterapeuter. De månedlige møtene og husvertsamlingene er obligatoriske, og inngår i oppdragsavtalen under veiledning og opplæring.

Det settes opp faste evalueringsmøter av husverttiltaket der ungdommens behov blir tatt opp til diskusjon. Det evalueres fortløpende om husverttiltaket er egnet for ungdommen, og husvertene holdes oppdatert på hvilke faglige betraktninger kommunen legger til grunn for å enten videreføre tiltaket eller eventuelt å avslutte det. Husvertene har alltid muligheten til å ta kontakt med teamkoordinator/familieterapeut i Opal oppfølging, og familieterapeuten kan delta på møter mellom husverter og miljøterapeuter ved behov.

Oppdragsavtale

For å bli oppdragstaker og husvert i Opal oppfølging, må husvertene gjennom en godkjenningsprosess. Husvertene intervjues, og taushetserklæring og politiattest må fremlegges som en del av godkjenningsprosessen. Opal oppfølging inngår oppdragsavtale med husvertene som godkjennes. Avtalen skrives normalt for 12 måneder, med 1 måneds gjensidig oppsigelse. Det er mulig å forlenge husvertoppdraget inntil ungdommene fyller 20 år, og dette vil bli vurdert ut fra ungdommens behov. Senest 6 måneder før ungdommen fyller 20 år, starter utflyttingsprosessen fra husverttiltaket. Da jobbes det med at ungdommen skal inn i ordinær privat bolig eller kommunal bolig, alt etter hva ungdommens behov er. De fleste ungdommer i Opal avsluttes ved fylte 20 år, og overføres til voksentjenestene i kommunen om de fortsatt har behov for hjelp.

Husvertene mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning for oppdraget de utfører.  Arbeidsgodtgjøringen utgjør 50 % av KS sine satser for fosterhjem, mens utgiftsdekningen utgjør 20 % av KS sine satser for fosterhjem. Satsene er gjeldene satser, og finnes på Kommunenes Sentralforbund, KS, sine nettsider. Utgiftsdekningen er øremerket direkte kontakt og aktivitet mellom husvertene og ungdommen.

Husvertene mottar også husleie for hybelen de leier ut. Husleiekontrakten skrives mellom huseier og kommunen, og den skrives for en tidsubestemt periode. Trondheim kommune har maksgrense for husleie og følger normalt NAV sine satser. Oppsigelsestiden er 1 måned, og depositumsgaranti stilles av kommunen. I tillegg utarbeides det egne husregler i samarbeid med ungdommen, miljøterapeutene og husvertene. Husleie, godtgjøringen og utgiftsdekningen utbetales hver måned.

Ønsker du mer informasjon om det å være husvert?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
Du kan ringe eller sende e-post til:

Teamkoordinator Hans Eirik Hem, telefon  476 09 025.

Sist oppdatert: 31.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?