Uteseksjonen i Trondheim

Uteseksjonen i Trondheim

Uteseksjonen i Trondheim

Kort om oss

Uteseksjonen er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år.

Uteseksjonen er et lavterskel tilbud der både ungdommen selv, deres familier eller samarbeidspartnere kan ta kontakt for hjelp. Uteseksjonen samarbeider nært med bydelene og andre instanser som møter risikoutsatt ungdom for å skape endring og bistå ungdom i å mestre eget liv.

Uteseksjonen har ansvar for gatebasert oppsøkende sosial arbeidet i Trondheim sentrum, og oppfølgingsansvar av ungdom.

Gatebasert oppsøkende sosialt arbeid

Arbeidet på "gata"

Uteseksjonen kan være velferdsstatens første kontakt eller siste skanse for ungdom som trenger hjelp. Vi kobler ungdom på resten av hjelpeapparatet og starter innsatsen der ungdommene er.

Uteseksjonen er en byomfattende avdeling som driver primært med gatebasert oppsøkende arbeid i Trondheim sentrum og utvider radiusen ved behov som for eksempel ved spesielle hendelser eller ved store arrangement i bydelene. Ved pressdager, som 30. april og 16. mai, og på andre større formelle og uformelle ungdomsarrangement er Uteseksjonen ofte til stede. Videre samarbeider vi med våre kollegaer i sør og øst for å gjøre hjelp lett tilgjengelig for ungdommene.

Hovedprinsipper i oppsøkende arbeid er tilgjengelighet over tid og jevnlig tilstedeværelse på ungdommenes arenaer for å tilby kommunale tjenester med lav terskel. Arbeidet utføres på tider der ungdom er å treffe på ulike arenaer - i sentrum, i bydeler, på skoler m.m. Kontakten med ungdommene baserer på frivillighet og medvirkning. Det skal tas utgangspunkt i mangfoldet, ressursene og interessene til den enkelte ungdommen, ungdomsgrupper eller miljøer.

Uteseksjon har en losfunksjon inn i til andre tjenester innenfor og utenfor det kommunale hjelpeapparatet; det kan være barne- og familietjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), DPS, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin (KRAM), NAV, kommunale helse- og velferdskontorer, rusbehandlinginstitusjoner og lignende.

Mandatet vårt forplikter oss til å samle kunnskap om ulike ungdomsmiljø, ungdoms oppvekstsvilkår,  individuelle behov og større utviklingstrekk i Trondheim gjennom den gatebaserte innsatsen vår. Uteseksjonen er dermed både leverandør av direkte tjenester til ungdommer og deres familier samt kunnskapsformidler i forbedrings- og utviklingsprosesser av gode, treffende tilbud for målgruppen. 

Oppfølging av ungdom

Oppfølgingsformer i Uteseksjonen

Oppfølging i Uteseksjonen kan skje uten vedtak (lavterskeloppfølging) eller basere blant annet på barnevernsloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Uteseksjonen skal drive oppfølging av ungdom der det er behov for en mer langvarig og målrettet intervensjon for å bedre ungdommens helhetssituasjon. Oppfølgingen tilbys individuelt og eventuelt i gruppe der det er bekymring rundt et miljø. Ungdommen må ønske oppfølging og samtykke til oppfølgingen fra Uteseksjonen.

Vedtaksbasert oppfølging er som regel forankret §3-1 (Barnevernsloven) - frivillige hjelpetiltak eller i § 3-6 (Barnevernsloven) - hjelpetiltak til ungdom over 18 år. Oppfølging kan også gis etter lov om sosiale tjenester i helt spesielle tilfeller, der det kan være en sammensatt problematikk, uten at det faller innenfor barnevernets virkeområdet.

Oppfølging på lavterskel oppstår ofte etter møter med ungdom på gata, i det offentlige rom, gjennom det gatebaserte oppsøkende arbeidet vårt i Trondheim. Videre tar ungdommer eller deres familier tar kontakt selv. Noen ungdommer blir dessuten henvist etter samtykke fra andre samarbeidspartnere som politiet, konfliktrådet, kriminalomsorgen, voksentjenestene i kommunen, Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin (KRAM) med flere.

Denne type oppfølging baserer  på de samme prinsippene som oppfølging med vedtak, men har ofte en kortere varighet.

Et av målene er å få kartlagt ulike problemstillinger, og bistå i å få vedkommende inn i andre mer spissede/ tilpassede hjelpesystem som allerede eksisterer i kommunen. Uteseksjonen fungerer ofte som los inn i til andre tjenester, som for eksempel NAV, DPS, helse- og velferdskontorene, rusbehandlinginstitusjoner og lignende.

Kompetanseområder

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er strafferettslige reaksjoner tilpasset unge lovbrytere som var under 18 år på gjerningstidspunktet. Reaksjonene bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess og oppfølging av den unge lovbryteren gjennom tverrfaglig, forpliktende samarbeid mellom konfliktråd, politi, kommuner m.fl.

Uteseksjonens rolle

Uteseksjonen bidrar for det første som tiltak for ungdommer under gjennomføringen av ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. For det andre representerer Uteseksjonen mfl. Trondheim kommune i koordineringsgruppa (KOG). Koordineringsgruppa skal sikre kvaliteten av ungdomsoppfølging og ungdomsstraff i regionen.

Hva er ungdomsoppfølging?

Målgruppen er unge lovbrytere mellom 15-18 år som har begått en eller flere kriminelle handlinger, og der man antar at sannsynligheten for at vedkommende vil begå nye straffbare handlinger vil reduseres dersom vedkommende får oppfølging i Konfliktrådet. Øvre grense for gjennomføringstiden er ett år.

Hva er ungdomsstraff?

Målgruppen er unge lovbrytere mellom 15-18 år som i dag idømmes ubetinget fengsel, men som kan gjennomføre en reaksjon i frihet forutsatt tett oppfølging, samt ungdom som i dag idømmes strengere samfunnsstraffer. Gjennomføringstid er fra 6 måneder til 2 år. Dersom den fengselsstraffen som ville ha blitt idømt uten ungdomsstraff er klart lengre enn to år, kan en gjennomføringstid på inntil tre år fastsettes.

Mer informasjon finner du på konfliktraadet.no/straffereaksjoner

Rådgivende enhet for russaker

Uteseksjonen i Trondheim danner i samarbeid med MO-senteret den Rådgivende enheten for russaker i Trondheim kommune.

Etter § 3-9 b (hol) skal kommunen ha en rådgivende enhet for russaker. Enheten skal ha ansvaret for å møte personer der oppmøte hos enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon.

Oversendelse av saker:

Politiet kan oversende sakspapirer (påtaleunnlatelsen) til den Rådgivende enheten for russaker i Trondheim kommune via Altinn til bedriftsnummer
886 456 352 - BFT Midtbyen. 

Vennligst oppgi telefonnummer til enten vedkommende og/eller verge i oversendelsen.

Ved spørsmål gjerne ta kontakt på 95 26 35 71.

Foreldreveiledning - "Foreldrekontakt"

Foreldrekontakt fokuserer på foreldre/foresatte til den yngre delen av målgruppen vår (13 til 17 år).

Foreldrekontakt skal tilby støtte og bekrefte foreldre/foresatte i omsorgsrollen. Foreldrekontakt-arbeidet foregår (som regel) parallelt med oppfølgingen av barnet i Uteseksjonen. Foreldrekontakt drives av ansatte med kompetanse innen nettverksteori og kognitive terapi samt at sunn fornuft vektlegges i arbeidet. Fokus vil være å øke bevisstheten rundt foreldrerollen og finne gode teknikker sett i lys av den problematikken foreldrene selv er opptatt av der og da. I de fleste tilfeller så følges deres barn opp parallelt av andre ansatte i Uteseksjonen, dette for å sikre at alle parter får likeverdige og tilpassede tjenester.

Flere aspekter har ført til iverksettelsen av det nye tilbudet. For det første jobber Uteseksjonen i dag med flere unge som tilhører den yngste delen av målgruppen vår, sammenlignet med for fem år siden. For det andre er foreldrene/foresatte for de yngste ungdommene atskillig mer betydningsfulle, enn de vil være for unge voksne. Følgelig fortjener disse foreldre tilsvarende oppmerksomhet hos Uteseksjonen. Til sist opplever Uteseksjonen at livssituasjonene til de yngste i mange tilfeller har blitt tydelig mer komplekse enn tidligere samtidig som alvorlighetsgraden har økt.

Kontaktperson og ansvarlig for tilbudet Foreldrekontakt er miljø- og nettverksterapeut Rannveig Damås Hermansen. Samtidig vil flere ansatte i Uteseksjonen bidra i tilbudet. Foreldre og terapeut matches ut i fra kapasitet, behov og ønsker, på samme måte som det gjøres for oppfølging av ungdommer hos Uteseksjonen.

Kontaktinformasjon: Vakttelefon USiT: 94 87 30 67

Hasjavvenning

Uteseksjonen tilbyr hasjavvenning til ungdom og unge voksne. Hasjavvenningsprogrammet (HAP) er et samtaletilbud basert på Thomas Lundqvists metode (Lund Universitetssjukhus).

HAP er et samtaletilbud til deg som ønsker å slutte med cannabis og som ønsker støtte underveis. Vi kan også være samtalepartner for deg som er usikker på om du vil slutte eller trappe ned.

Gjerne ta kontakt på 94 87 30 67.

Sjekk også ut HAP-appen om du vurderer å slutte med cannabis:

For Android-brukere

For Apple-brukere

Sinnemestring  og  Ny mestring

Sinnemestring

etter Brøsetmodellen er et manualbasert program og er basert på kognitiv terapi. Før oppstarten av kurset er det en til to kartleggingssamtaler og deretter et treff i uka over ti uker. Omtrent seks måneder etter endt kurs åpner man for at man kan ta en oppfølgingssamtale.

Formålet med et sinnemestringskurs er at deltakerne ved å bli kjent med seg selv, sine tanker, følelser og hvordan det bidrar til voldelige handlinger kan lære seg noen teknikker som hindrer at sinne utvikler seg til vold.

Henvisningene kommer stort sett fra offentlige samarbeidspartnere som for eksempel Barne- og familietjenestene på bydel, NAV, Stavne arbeid og kompetanse, Friomsorgskontoret i Sør-Trøndelag, politiet med flere. Ungdommen selv eller deres foreldre kan også ta kontakt. Sinnemestringskurset er frivillig og man må være motivert for å slutte med vold.

Uteseksjonen i Trondheim har tre utdannede sinnemestringsterapeuter. Uteseksjonen samarbeider med Brøset og Stavne som tilbyr sinnemestring for voksne. Tilbudet Uteseksjonen tilbyr er individuell oppfølging. Er det tilstrekkelig pågang kan vi også tilby gruppe.

Ny mestring

er også kognitive terapiformer som bygger på mange av de sammen teknikkene som er i sinnemestringstilbudet. Dette tilbudet gis individuelt og kan brukes i oppfølgingsarbeidet med målgruppa til Uteseksjonen.

Våre samarbeidspartnere Samur og Brøset, St. Olavs hospital tilbyr sinnemestring fortrinnsvis for personer over 18 år.

Sosialpedagogisk gruppearbeid - "Guttegruppe"

Guttegruppen – Hvem, Hva, Mann

Guttegruppen er et tilbud for minoritetsspråklige gutter i alderen 16-20 år. Målsettingene med tilbudet er å være kriminalitet og rusforebyggende, helsefremmende, forebygge frafall fra skolen, meningsfylt fritid og ha fokus på integrering.

"Guttene" er minoritetsspråklige ungdommer og unge voksne som har ekstra behov for oppfølging og veiledning til egen rolle og utvikling. Gruppetilbudet skal også gi støtte og motivasjon for å fullføre skole. I tillegg vil det være et aktivitetstilbud for ungdommer som har dårlig økonomi og som sliter med å tilpasse seg det ordinære aktivitetstilbudet.

Psykolog

Uteseksjonen i Trondheim har en 100% psykologstilling. Stillingen benyttes og utvikles i samsvar med de andre tilbudene hos Uteseksjonen og i takt med behov ungdommene som vi møter har. Stillingen bidra til å kvalitetssikre og veilede ansatte og andre i saker der man trenger en mer spisset kompetanse på psykisk helse. Psykologen har oppfølging av ungdommer, enten som eneste tilbud, eller i samarbeid med andre ansatte og tilbud fra Uteseksjonen. Psykologressursen brukes til konsultasjon både internt og eksternt.

Sexologisk rådgivning

Uteseksjonen har et samtaletilbud til ungdommer som har erfaring med å selge/bytte sex for penger, rusmidler, klær eller andre varer og tjenester.

Selv om noen ungdommer syntes at det både var vanskelig og ubehagelig å snakke om sexsalg og byttet av seksuelle tjenester, forteller mange at det var verst ikke å ha noen å snakke med i det hele tatt.

Hos oss er det er opp til deg hva du vil snakke om. Mulige tema kan være: Kropp, helse, seksualitet og seksuell orientering.

Du er like velkommen om du er jente, gutt eller ikke synes du passer inn i de tradisjonelle kjønnskategoriene. Har du andre spørsmål om sex eller om det å være ung og usikker er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

En samtale med oss er helt frivillig, og du kan velge å være anonym de første gangene du snakker med oss. Uteseksjonen har taushetsplikt.

Uteseksjonen har ansatte med sosialfaglig og sexologisk kompetanse og vi har i tillegg psykolog. Vi kan også sette deg i kontakt med andre som kan hjelpe, dersom vi sammen kommer fram til at tilbudet her ikke passer for nettopp deg.

Lade Motor Racing

Lade Motor Racing er nå en del av Kulturenheten.

Tjenesteplasserte spesialområder

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

SLT-koordinator, Tor Kristian Stinessen, er tjenesteplassert ved Uteseksjonen i Trondheim.

Stillingen skal ha en utadrettet og rådgivende funksjon. Den ansatte skal samarbeide tett med SLT-koordinator i Kommunedirektørens fagstab, relevante kommunale og fylkeskommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, frivillig lag og organisasjoner samt politiet.

www.trondheim.kommune.no/slt

Kontakt: 91 67 22 03,

Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiver i Uteseksjonen har spisskompetanse når det gjelder problemstillinger knyttet til:

  • negativ sosial kontroll
  • tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • æresrelatert vold

Minoritetsrådgiver er samarbeidspartner i fagutviklingen og i utarbeidelse av rutiner som kan trygge ansatte i møte med konkrete utfordringer. Minoritetsrådgiver bidrar til å sette søkelys på tematikken og sikre at kommunen følger nasjonale og internasjonale retningslinjer for å sikre trygghet for de som kan stå i fare eller være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller kombinasjoner av problemstillinger.

Minoritetsrådgiveren skal samarbeide tett med Barne- og familietjenesten, skoler samt andre institusjoner og organisasjoner der kontakt opp mot minoritetsfamilier og minoritetsmiljøer er en del av arbeidet. I praksis fungerer minoritetsrådgiveren som støtte og “kulturtolk” i møte med offentlige instanser for minoritetsinnbyggere i Trondheim.

Minoritetsrådgiver følger opp barn, unge og foreldre ved behov. samt styrke kompetansen til ansatte i møte med innbyggerne i kommunen.

Interessante kilder:

Telefon: 91 67 25 19

Koordinator for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

I Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (Revidert 2020) så konkluderer regjeringen at det er behov for koordinering og samarbeid mellom nasjonale og lokale tjenester. I tillegg er det behov for godt samarbeid mellom tjenester innad i kommunen.

I Trondheim kommune er det SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) og Uteseksjonen i Trondheim sin koordinator som har ansvaret for å sørge for at kommunen har et godt forebyggende arbeid på feltet radikalisering og voldelig ekstremisme.

SLT har ansvar for mange ulike forebyggende tiltak der forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er ett av dem. Koordinator for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Uteseksjonen har et ansvar for å holde seg oppdatert på ny kunnskap om temaet og skal kunne veilede barn og unge, foreldre, samarbeidspartnere og øvrige av Trondheims befolkning når det er en bekymring for at noen er mulig radikalisert. Koordinator sitter i ulike fora i Trondheim og Trøndelag der det jobbes med å fange opp og forebygge ekstremisme.

Forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme omhandler høyreekstremisme, religiøst motivert ekstremisme, venstreekstremisme, anti-statlig ekstremisme m.m. Målet er forebygging på flere nivå og å hindre at enkeltpersoner eller grupper bruker vold for å nå politiske, religiøse eller ideologiske mål.  Forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er ikke ulikt forebygging av skolefrafall, rusproblemer og kriminalitet. Målet vil være å unngå at personer støtes ut av vennskap, skole, arbeid og familie. Det er viktig å  legge til rette for å finne sin plass i fellesskapet, og unngå at de blir stående på utsiden og å finne en plass i negative miljøer.

Det er et ønske at det er svært lav terskel for å ta kontakt ved bekymring eller ønske om mer informasjon. Det er mulig å drøfte anonymt.

Ved behov ta kontakt med:

Live Næss Tlf: 91 86 18 84/94 87 30 67
E-post:

Linker til videre lesing:

Prosjekter

Mestringskapital

Mestringskapital følger opp og veileder ungdom i en eller flere faser mot å bli aktiv på arbeidsmarkedet. Mestringskapital er en mulighet til å erverve arbeidserfaring, bygge CV og knytte kontakter. Prosjektet har som mål å legge til rette for mestring og skape indre motivasjon for et yrkesaktivt liv på sikt.

Under paraplyen Mestringskapital finner vi:

  • Mestringskapital (helårsprosjekt) - tilbyr arbeid inntil 10 timer i uken over en lengre periode. Perioden vurderes individuelt med mål om ordinære ansettelsesforhold som tilkalling, vikariater, høytids- og feriejobbing eller fast ansettelse.
  • Sommerjobbprosjektet - tilbyr arbeid i sommermånedene i inntil 60 timer.
  • Refunderbare jobber - er et samarbeid mellom prosjektet og eksterne samarbeidspartnere. Her dekker de eksterne hele eller deler av lønnsutgiftene og prosjektet sørger for organiseringen av alt det praktiske, inkludert oppfølging og veiledning.

Formål:

Av ulike årsaker kan det ofte være utfordrende å finne jobb som ung i Trondheim. Har man i tillegg utfordringer på andre områder i livet skal det ofte mye til for å forfatte en god søknad, søke jobb, stille til intervju og å til slutt lande en jobb. Er man først heldig å få en jobb betyr dette mye ansvar og mange forpliktelser. For ungdom med få eller ingen erfaring fra positive mestringsarenaer eller med utfordringer i rus- og/eller kriminelle miljøer, blir dette i mange tilfeller en for stor oppgave å ta fatt på alene. Dette er en viktig arena å bidra på i et forebyggende og langsiktig perspektiv, i kampen mot sosiale forskjeller, marginalisering og ekskludering.

USiT - skole

Målet for prosjektet er å hindre frafall i videregående skole, som skal bidra til arbeidsintegrering og forebygge mot rus og kriminalitet. Prosjektet skal fremme psykisk helse og arbeidsførhet på kort og lang sikt i en sårbar periode i livet.

Prosjektet er todelt. Hovedvekt ligger på særlig intensiv oppfølging av få elever i videregående skole (unntaksvis 10.-trinnelever) der sannsynligheten for frafall er ekstremt sannsynlig uten intervensjon. I tillegg til dette tilbys det en kveld med "leksehjelp" der elever (også utover de få som mottar intensiv oppfølging) har anledning til å gjøre skolearbeid eller fylle kunnskapshull under kyndig veiledning av ansatte med lærerutdanning.

Prosjektet drives ved hjelp midler fra Statsforvalteren i Trøndelag, ett år av gangen.

Veien til førerkortet (Pilot 0-24)

"Veien til førerkortet" er ett av åtte delprosjekter i "Pilot 0-24 Trondheim". Uteseksjonens Guttegruppe tok selv initiativ til å søke om å bli en del av Innbyggernes modell, og de var så heldige til å få tilslag for deres idé. "Veien til førerkortet" er et samarbeidsprosjekt mellom "guttene", politiet og ABES-kjøreskole.

Mer om Innbyggernes modell og Pilot 0-24 Trondheim.

Prosjekt "Utekontakten Heimdal" (2023 - )

Forløperen til prosjektet "Utekontakten Heimdal" var prosjektet "Ute for ungdom - UFU" (2020-2023), et initiativ som siktet til å opprette et tverrfaglig oppsøkende team i Heimdal bydel, drevet av mange aktører med små stillingsandeler som har tilknytning til og lokalkunnskap om bydelen. 

Målet med prosjektet er å skape en robust tjeneste gjennom å tilføre den eksisterende tjenesten (UFU) to 100%-stillinger for å sikre  kontinuitet i tjenesten, bedre ressurser til samhandling og videreføringen av det verdifulle arbeidet Ute for ungdom har påbegynt. 

Uteseksjonen i Trondheim er prosjekteier i tett samarbeid med Kulturenheten. Finansieringen av prosjektet kommer fra Statsforvalterens tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid og koordineres av kommunalsjef for Helse og velferd, Viviann Sandberg Larsen.

Våre Publikasjoner

Nedenfor finner du lenker til diverse publikasjoner av Uteseksjonen.

Årsrapporter
HKH-kartlegginger
Andre publikasjoner

Kontakt Uteseksjonen

Du kan som regel nå oss på mobiltelefon mandag til fredag mellom kl. 08.00-22.30 og på utvalgte helger - 94 87 30 67.

Fysisk kan du treffe oss i Erling Skakkes gate 49B på hverdager - hovedsaklig mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Ellers møter vi deg gjerne helst etter avtale da vi går mye oppsøkende på gata på ettermiddager og kvelder.

Avdelingsleder for Uteseksjonen i Trondheim: Camilla Wright

Følg oss på Facebook

Personvernerklæring for Uteseksjonen i Trondheim på Facebook

Sist oppdatert: 03.05.2024

Fant du det du lette etter?