Uteseksjonen i Trondheim

Uteseksjonen i Trondheim

Uteseksjonen i Trondheim

Kort om oss

Uteseksjonen er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år.

Uteseksjonen er et lavterskel tilbud der både ungdommen selv, deres familier eller samarbeidspartnere kan ta kontakt for hjelp. Uteseksjonen samarbeider nært med bydelene og andre instanser som møter risikoutsatt ungdom for å skape endring og bistå ungdom i å mestre eget liv.

Uteseksjonen har ansvar for oppsøkende sosial arbeidet i Trondheim sentrum, og oppfølgingsansvar for ungdom.

Oppsøkende sosialt arbeid

Arbeidet på 'gata'

Hovedprinsipper i oppsøkende arbeid er tilgjengelighet over tid og jevnlig tilstedeværelse der ungdommene er. Arbeidet utføres på tider der ungdom er å treffe på ulike arenaer - i sentrum, i bydeler, på skoler m.m. Kontakten med ungdommene baserer på frivillighet og medvirkning. Det skal tas utgangspunkt i mangfoldet og ressursene hos den enkelte ungdommen, ungdomsgrupper eller miljøer.

Uteseksjonen driver primært oppsøkende arbeid i Trondheim sentrum, samt bistår bydelene ved spesielle hendelser eller ved store arrangement. Ved pressdager, som 30. april og 16. mai, og andre større formelle og uformelle ungdomsarrangement har Uteseksjonen vært til stede.

Samarbeid mellom Uteseksjonen og skoler kan foregå på to nivåer, enten gjennom oppsøkende arbeid i og rundt skolens område eller gjennom spesifikke prosjekter i samarbeid med skolen.

Uteseksjonen skal bidra til kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår, behov, ulike ungdomsmiljø og utviklingstrekk i Trondheim. Uteseksjonen skal også være en viktig leverandør og kunnskapsformidler i forhold til å forbedre og utvikle gode tiltak ovenfor ungdomsgruppa.

Oppfølging av ungdom

Oppfølgingsformer i Uteseksjonen

Oppfølging etter Lov om barneverntjenester, Lov om sosiale tjenester samt oppfølging uten vedtak (lavterskeloppfølging).

Uteseksjonen skal drive oppfølging av ungdom der det er behov for en mer langvarig og målrettet intervensjon for å bedre ungdommens helhetssituasjon. Det er også mulig å tilby oppfølging til grupper av ungdom der det er bekymring rundt et miljø. Ungdommen må ønske oppfølging og samtykke til oppfølgingen fra Uteseksjonen.

Oppfølgingen kan forankres som hjelpetiltak etter Lov om Barneverntjenester § 4-4, § 1-3 som omhandler ettervern, eller etter Lov om sosiale tjenester i helt spesielle tilfeller der det kan være en sammensatt problematikk, men der det ikke er behov for barnevernslovgivning.

Ungdommer som får tilbud om oppfølging på lavterskel er de vi møter gjennom vårt oppsøkende arbeidet i Trondheim. Videre tar ungdommer eller deres familier tar kontakt selv. Noen ungdommer blir dessuten henvist etter samtykke fra andre samarbeidspartnere som politiet, konfliktrådet, kriminalomsorgen, voksentjenestene i kommunen, BUP, PUT med flere.

Denne type oppfølging baserer seg på det samme som for de som har vedtak, men har ofte en kortere varighet. Et av målene er å få kartlagt de ulike problemstillingene, og bistå i å få de inn i andre mer spissede/ tilpassede hjelpesystem som allerede eksisterer i kommunen. Uteseksjonen fungerer ofte som en los inn i til andre, som for eksempel NAV, DPS, Helse og velferdskontorene, rusbehandlinginstitusjoner og lignende.

Kompetanseområder

Sosialpedagogisk gruppearbeid - Lade Motor Racing

Lade Motor er dels et skoletiltak og dels et fritidstiltak. Lade Motor Racing heter fritidsdelen og er organisert under Uteseksjonen i Trondheim. Aktiviteten som tilbys er motorrelatert med vekt på bilcross og mekanikk.

Tiltaket er mynta på ungdom som står utenfor eller er i fare for å falle utenfor et positivt fritidsmiljø. Målsettinga er å hindre videre negativ utvikling med tanke på rus, kriminalitet eller andre psykososiale vansker.

Lade Motor har åpent to kvelder i uka. Videre arrangeres det flere helgeutflukter til bilcrosstevner i løpet av året.

For henvendelser til Lade Motor Racing, ring 48 17 40 99 .

Psykolog

Uteseksjonen i Trondheim har en 100% psykologstilling. Stillingen benyttes og utvikles i samsvar med de andre tilbudene hos Uteseksjonen og i takt med behov ungdommene som vi møter har. Stillingen bidra til å kvalitetssikre og veilede ansatte og andre i saker der man trenger en mer spisset kompetanse på psykisk helse. Psykologen har oppfølging av ungdommer, enten som eneste tilbud, eller i samarbeid med andre ansatte og tilbud fra Uteseksjonen. Psykologressursen brukes til konsultasjon både internt og eksternt.

Foreldreveiledning - 'Foreldrekontakt'

Foreldrekontakt fokuserer på foreldre/foresatte til den yngre delen av målgruppen vår (13 til 17 år).

Foreldrekontakt skal tilby støtte og bekrefte foreldre/foresatte i omsorgsrollen. Foreldrekontakt-arbeidet foregår (som regel) parallelt med oppfølgingen av barnet i Uteseksjonen. Foreldrekontakt drives av ansatte med kompetanse innen nettverksteori og kognitive terapi samt at sunn fornuft vektlegges i arbeidet. Fokus vil være å øke bevisstheten rundt foreldrerollen og finne gode teknikker sett i lys av den problematikken foreldrene selv er opptatt av der og da. I de fleste tilfeller så følges deres barn opp parallelt av andre ansatte i Uteseksjonen, dette for å sikre at alle parter får likeverdige og tilpassede tjenester.

Flere aspekter har ført til iverksettelsen av det nye tilbudet. For det første jobber Uteseksjonen i dag med flere unge som tilhører den yngste delen av målgruppen vår, sammenlignet med for fem år siden. For det andre er foreldrene/foresatte for de yngste ungdommene atskillig mer betydningsfulle, enn de vil være for unge voksne. Følgelig fortjener disse foreldre tilsvarende oppmerksomhet hos Uteseksjonen. Til sist opplever Uteseksjonen at livssituasjonene til de yngste i mange tilfeller har blitt tydelig mer komplekse enn tidligere samtidig som alvorlighetsgraden har økt.

Kontaktperson og ansvarlig for tilbudet Foreldrekontakt er miljø- og nettverksterapeut Rannveig Damås Hermansen. Samtidig vil flere ansatte i Uteseksjonen bidra i tilbudet. Foreldre og terapeut matches ut i fra kapasitet, behov og ønsker, på samme måte som det gjøres for oppfølging av ungdommer hos Uteseksjonen.

Kontaktinformasjon: rannveig.hermansen@trondheim.kommune.no Vakttelefon USiT: 94 87 30 67

Hasjavvenning

Uteseksjonen tilbyr hasjavvenning til ungdom og unge voksne. Hasjavvenningsprogrammet (HAP) er et samtaletilbud basert på Thomas Lundqvists metode (Lund Universitetssjukhus).

HAP er et samtaletilbud til deg som ønsker å slutte med cannabis og som ønsker støtte underveis. Vi kan også være samtalepartner for deg som er usikker på om du vil slutte eller trappe ned.

Gjerne ta kontakt på 94 87 30 67.

Sjekk også ut HAP-appen om du vurderer å slutte med cannabis:

For Android-brukere

For Apple-brukere

Kognitive program

Sinnemestring

etter Brøsetmodellen er et manualbasert program og er basert på kognitiv terapi. Før oppstarten av kurset er det en til to kartleggingssamtaler og deretter et treff i uka over ti uker. Omtrent seks måneder etter endt kurs åpner man for at man kan ta en oppfølgingssamtale.

Formålet med et sinnemestringskurs er at deltakerne ved å bli kjent med seg selv, sine tanker, følelser og hvordan det bidrar til voldelige handlinger kan lære seg noen teknikker som hindrer at sinne utvikler seg til vold.

Henvisningene kommer stort sett fra offentlige samarbeidspartnere som for eksempel Barne- og familietjenestene på bydel, NAV, Stavne arbeid og kompetanse, Friomsorgskontoret i Sør-Trøndelag, politiet med flere. Ungdommen selv eller deres foreldre kan også ta kontakt. Sinnemestringskurset er frivillig og man må være motivert for å slutte med vold.

Uteseksjonen i Trondheim har tre utdannede sinnemestringsterapeuter. Uteseksjonen samarbeider med Brøset og Stavne som tilbyr sinnemestring for voksne. Tilbudet Uteseksjonen tilbyr er individuell oppfølging. Er det tilstrekkelig pågang kan vi også tilby gruppe.

Ny mestring

er også kognitive terapiformer som bygger på mange av de sammen teknikkene som er i sinnemestringstilbudet. Dette tilbudet gis individuelt og kan brukes i oppfølgingsarbeidet med målgruppa til Uteseksjonen.

Våre samarbeidspartnere Samur og Brøset, St. Olav Hospital tilbyr sinnemestring fortrinnsvis for personer over 18 år.

Sosialpedagogisk gruppearbeid - 'Guttegruppe'

Guttegruppen – Hvem, Hva, Mann

Guttegruppen er et tilbud for minoritetsspråklige gutter i alderen 16-20 år. Målsettingene med tilbudet er å være kriminalitet og rusforebyggende, helsefremmende, forebygge frafall fra skolen, meningsfylt fritid og ha fokus på integrering.

"Guttene" er minoritetsspråklige ungdommer og unge voksne som har ekstra behov for oppfølging og veiledning i forhold til egen rolle og utvikling. Gruppetilbudet skal også gi støtte og motivasjon for å fullføre skole. I tillegg vil det være et aktivitetstilbud for ungdommer som har dårlig økonomi og som sliter med å tilpasse seg det ordinære aktivitetstilbudet.

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er strafferettslige reaksjoner tilpasset unge lovbrytere som var under 18 år på gjerningstidspunktet. Reaksjonene bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess og oppfølging av den unge lovbryteren gjennom tverrfaglig, forpliktende samarbeid mellom konfliktråd, politi, kommuner m.fl.

Uteseksjonens rolle

Uteseksjonen bidrar for det første som tiltak for ungdommer under gjennomføringen av ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. For det andre representerer Uteseksjonen mfl. Trondheim kommune i koordineringsgruppa (KOG). Koordineringsgruppa skal sikre kvaliteten av ungdomsoppfølging og ungdomsstraff i regionen.

Hva er ungdomsoppfølging?

Målgruppen er unge lovbrytere mellom 15-18 år som har begått en eller flere kriminelle handlinger, og der man antar at sannsynligheten for at vedkommende vil begå nye straffbare handlinger vil reduseres dersom vedkommende får oppfølging i Konfliktrådet. Øvre grense for gjennomføringstiden er ett år.

Hva er ungdomsstraff?

Målgruppen er unge lovbrytere mellom 15-18 år som i dag idømmes ubetinget fengsel, men som kan gjennomføre en reaksjon i frihet forutsatt tett oppfølging, samt ungdom som i dag idømmes strengere samfunnsstraffer. Gjennomføringstid er fra 6 måneder til 2 år. Dersom den fengselsstraffen som ville ha blitt idømt uten ungdomsstraff er klart lengre enn to år, kan en gjennomføringstid på inntil tre år fastsettes.

Mer informasjon finner du på konfliktraadet.no/straffereaksjoner

Sexologisk rådgivning

Uteseksjonen har et samtaletilbud til ungdommer som har erfaring med å selge/bytte sex for penger, rusmidler, klær eller andre varer og tjenester.

Selv om noen ungdommer syntes at det både var vanskelig og ubehagelig å snakke om sexsalg og byttet av seksuelle tjenester, forteller mange at det var verst ikke å ha noen å snakke med i det hele tatt.

Hos oss er det er opp til deg hva du vil snakke om. Mulige tema kan være: Kropp, helse, seksualitet og seksuell orientering.

Du er like velkommen om du er jente, gutt eller ikke synes du passer inn i de tradisjonelle kjønnskategoriene. Har du andre spørsmål om sex eller om det å være ung og usikker er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

En samtale med oss er helt frivillig, og du kan velge å være anonym de første gangene du snakker med oss. Uteseksjonen har taushetsplikt.

Uteseksjonen har ansatte med sosialfaglig og sexologisk kompetanse og vi har i tillegg psykolog. Vi kan også sette deg i kontakt med andre som kan hjelpe, dersom vi sammen kommer fram til at tilbudet her ikke passer for nettopp deg.

Prosjekter

Mestringskapital

Mestringskapital følger opp og veileder ungdom i en eller flere faser mot å bli aktiv på arbeidsmarkedet. Mestringskapital er en mulighet til å erverve arbeidserfaring, bygge CV og knytte kontakter. Prosjektet har som mål å legge til rette for mestring og skape indre motivasjon for et yrkesaktivt liv på sikt.

Under paraplyen Mestringskapital finner vi:

  • “Mestringskapital" (helårsprosjekt) - tilbyr arbeid inntil 10 timer i uken over en lengre periode. Perioden vurderes individuelt med mål om ordinære ansettelsesforhold som tilkalling, vikariater, høytids- og feriejobbing eller fast ansettelse.
  • “Sommerjobbprosjektet” - tilbyr arbeid i sommermånedene i inntil 60 timer.
  • “Refunderbare jobber” - er et samarbeid mellom prosjektet og eksterne samarbeidspartnere. Her dekker de eksterne hele eller deler av lønnsutgiftene og prosjektet sørger for organiseringen av alt det praktiske, inkludert oppfølging og veiledning.

Formål:
Av ulike årsaker kan det ofte være utfordrende å finne jobb som ung i Trondheim. Har man i tillegg utfordringer på andre områder i livet skal det ofte mye til for å forfatte en god søknad, søke jobb, stille til intervju og å til slutt lande en jobb. Er man først heldig å få en jobb betyr dette mye ansvar og mange forpliktelser. For ungdom med få eller ingen erfaring fra positive mestringsarenaer eller med utfordringer i rus- og/eller kriminelle miljøer, blir dette i mange tilfeller en for stor oppgave å ta fatt på alene. Dette tenker Uteseksjonen er en viktig arena å bidra på i et forebyggende og langsiktig perspektiv, i kampen mot sosiale forskjeller, marginalisering og ekskludering.

'Veien til førerkortet' (Pilot 0-24)

'Veien til førerkortet' er ett av åtte delprosjekter i 'Pilot 0-24 Trondheim'. Uteseksjonens Guttegruppe tok selv initiativ til å søke om å bli en del av Innbyggernes modell, og de var så heldige til å få tilslag for deres idé.

'Veien til førerkortet' er et samarbeidsprosjekt mellom "guttene", politiet og ABES-kjøreskole.

Mer om Innbyggernes modell og Pilot 0-24 Trondheim.

Våre Publikasjoner

Nedenfor finner du lenker til diverse publikasjoner av Uteseksjonen.

Årsrapporter
HKH-kartlegginger

'Østersunds gate... bedre enn sitt rykte?' - HKH-rapport om trygghet, trivsel og bomiljø i Østersunds gate på Lademoen, 2022

'Noen å hate' - en HKH-kartlegging om hvordan jenter i et belastet miljø opplever å bli møtt av hjelpeapparatet, 2020

'En strek i regningen' - en HKH-kartlegging om ungdom og narkotikagjeld i Trondheim, 2017

'Å se i mørke' - en HKH-kartlegging om gutteprostitusjon i Trondheim, 2015

Andre publikasjoner

Vold blant barn og unge i Trondheim (2021) - SLT publikasjon

Infomercial: Uteseksjonen i Trondheim (2020)

'Videoreferat: Byvandring med en hjemløs i Århus (2019)

Digital historiefortelling: Jentegruppe (2018)

Digital historiefortelling: Leon (2018)

Evaluering av Guttegruppa 2014-2016 (2017)

Tjenesteplasserte spesialområder

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

SLT-koordinator, Tor Kristian Stinessen, er tjenesteplassert ved Uteseksjonen i Trondheim.

Stillingen skal ha en utadrettet og rådgivende funksjon. Den ansatte skal samarbeide tett med SLT-koordinator i Kommunedirektørens fagstab, relevante kommunale og fylkeskommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, frivillig lag og organisasjoner samt politiet.

www.trondheim.kommune.no/slt

Kontakt: 91 67 22 03, tor-kristian.stinessen@trondheim.kommune.no

Arbeid mot radikalisering, voldelig ekstremisme, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Uteseksjonens ansatte skal være oppdatert i forhold til det som skjer i feltet nevnt ovenfor. Uteseksjonen har valgt å organisere det slik at det er to ansatte som har særskilt ansvar for å oppdatere seg på ny kunnskap i forhold til temaet og ha en veiledende funksjon både i forhold til ungdom, foreldre, kollegaer og samarbeidspartnere.

I forhold til radikalisering og voldelig ekstremisme er alle ansatte kjent med både den nasjonale handlingsplan og lokale veilederen, og skal bidra til å implementere denne i praksis. En av de ansatte sitter i en arbeidsgruppe om temaet bestående av SLT- koordinator i Trondheim kommune, Kulturenheten, Fagenhet for videregående opplæring, skolerådgiver Trondheim kommune, politiet og mangfoldskoordinator. Det er viktig å påpeke at arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme skal ha fokus på religiøse aktører, men også de som tilhører ytterfløyene politisk på både venstre og høyresiden.

Æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll -
Kommunens koordinator for innsats mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er tjenesteplassert hos Uteseksjonen.

Interessante kilder:
Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten
Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kontakt Uteseksjonen

Du kan som regel nå oss på mobiltelefon mandag til fredag mellom kl. 08.00-22.30 og på utvalgte helger - 94 87 30 67.

Fysisk kan du treffe oss i Erling Skakkes gate 49B på hverdager hovedsaklig mellom kl. 08.30 og kl. 15.30.

Send oss mail til uteseksjonenitrondheim@trondheim.kommune.no

Avdelingsleder for Uteseksjonen i Trondheim: Camilla Wright

Følg oss på Facebook

Personvernerklæring for Uteseksjonen i Trondheim på Facebook

Sist oppdatert: 08.05.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M