Barnevern

Barnevern

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har behov for hjelp, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Over 80% av alle barn som barnevernet engasjerer seg i, tar imot frivillige hjelpetiltak i hjemmet. Barnevernet er en del av barne- og familietjenesten i kommunen.

Trondheim kommune har en egen strategi for barnevernet i perioden 2018-2021.

Hva kan barne- og familietjenesten hjelpe til med?

Kontaktinformasjon Barne- og familietjenesten

Åpningstid kl. 08.00-15.30

Se kartet over hvilken bydel du tilhører

Utenom åpningstid (kl. 08.00-15.30) kan du ta kontakt med Barnevernsvakta.

Melde fra til barnevernet

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Foreldreveiledning

Livet kan i perioder by på utfordringer for oss alle. I slike perioder kan det være godt å rådføre seg med fagfolk. Barne- og familietjenesten kan tilby ekstra støtte til familien.

Familier, foreldre, barn og unge kan henvende seg til helsesykepleier på helsestasjonen eller i skolen, for å presentere sin problemstilling. Helsesykepleiere sitter i team med tverrfaglig personell, som vil kunne gi familier ulike former for råd, veiledning og hjelpetiltak.

Noen barnehager tilbyr ICDP foreldreveiledningsgrupper, samt gir individuelle råd og veiledning. Både barnehager og skoler kan være behjelpelig med å formidle kontakt til Barne- og familietjenesten.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar imot barn når barnets biologiske foreldre av ulike årsaker ikke kan ta vare på det.

Plassering i fosterhjem brukes som tiltak innenfor barnevernet.

Om du vurderer å bli fosterhjem eller du vil vite mer om fosterhjem, kan du gå inn på sidene Barne- ungdoms og familiedirektoratet, www.fosterhjem.no eller Norsk Fosterhjemsforening.

Oppfølging av barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon i Trondheim kommune gjøres av Omsorgsenheten for barn og unge. Dette inkluderer også arbeid med biologiske foreldre.

Hva er tilsyn i fosterhjem?

Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet har flyttet fra sine foreldre og inn i et annet privat hjem. I et privat hjem er det begrensede muligheter for åpenhet og innsyn i hvordan barnet har det.

Noen barn kan av og til oppleve at det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det.

Alle barn som bor i fosterhjem skal så ofte som nødvendig, og minimum 4 ganger i året, få besøk av en uavhengig person som kommunen har engasjert for å kontrollere om barnet har det bra.

Denne personen skal ikke være ansatt som saksbehandler i barnevernet, eller ha nære relasjoner til fosterhjemmet.

Den kommunen fosterbarnet bor i er oppdragsgiver og ansvarlig for å opplæring og oppfølging av tilsynspersonen. Dette er oppdragsbasert og ikke en ansettelse i en stillingsprosent.

Hvem kan bli tilsynsperson?

Det stilles ikke spesielle krav til utdanning eller erfaring for å kunne være tilsynsperson. Tilsynspersonen skal gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og om barnevernets forutsetninger for fosterhjemsoppholdet blir oppnådd. For å kunne fylle en slik oppgave må det være et tillitsforhold mellom tilsynspersonen og fosterbarnet.

Tilsynspersonen må ha personlige egenskaper som:

 • Evne til å snakke med voksne og med barn på ulike alderstrinn
 • Være sensitiv, oppmerksom og ta barnet på alvor
 • Kunne formidle skriftlig til barneverntjenesten hvorvidt fosterbarnet blir ivaretatt på en god måte
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Det kreves at tilsynspersonen leverer skriftlige rapporter fra minimum 4 tilsynsbesøk pr. kalenderår
 • En tilsynsperson må ha god vandel
 • Politiattest må fremlegges

Vi tilbyr

 • Opplæring
 • Gruppesamlinger for tilsynspersoner
 • Mulighet for individuell veiledning
 • Økonomisk godtgjøring etter gjeldende satser for Trondheim kommune

Hvis du vil bli tilsynsperson kontakt

Barne- og familietjenesten, Omsorgsenheten
Telefon 72 54 22 40

Mail: tilsyn.omsorgsenheten@trondheim.kommune.no

For oppdragstakere

Barnevernstiltak

Bestilling av tjenester fra BFT Omsorgsenheten

Sist oppdatert: 30.04.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M