Fredlybekken, nedre del, Sluppen, gnr/bnr 73/143, 142, 120, 118, m.fl., r20230007

Frist for innspill: 20.04.2023

Fredlybekken, nedre del, Sluppen, gnr/bnr 73/143, 142, 120, 118, m.fl., r20230007

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsatt planarbeid for detaljregulering av Fredlybekken,Nedre del, Sluppen, gnr/bnr 73/143, 142, 120, 118, m.fl., Trondheim kommune.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for gjenåpning av Fredlybekken gjennom Sluppen. Åpning av Fredlybekken er del av en større satsing i Trondheim kommune, der tidligere rørlagte bekker skal gjenåpnes. Dette skal sikre bedre overvannshåndtering ved kraftige nedbørshendelser, styrke økologiske korridorer knyttet til vann-, plante- og dyreliv, samt tilrettelegge for rekreasjonsområder. Parallelt med gjenåpningen av bekkeløpet skal det legges til rette for god fremkommelighet for myke trafikanter i og gjennom planområdet. Planområdet er lokalisert i på Sluppen i Trondheim.

Tiltakshaver er Enhet for Kommunalteknikk, Trondheim kommune, og plankonsulent er Selberg Arkitekter AS.

Saksdokumenter

Merknader og innspill

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes:
Selberg Arkitekter v/Frøydis Aarnseth Aalbu, tlf. 97 69 13 98

eller

Kommunalteknikk, Trondheim kommune v/Liv Åshild Lykkja, tlf. 93 21 13 54.

Saksreferanse: 23/1616

Sist oppdatert: 24.03.2023