Lian og Kystadmarka, endring av reguleringsplan og planprogram

Frist for innspill: 06.02.2021

Lian og Kystadmarka, endring av reguleringsplan og planprogram

Det varsles med dette at det igangsettes planarbeid for endring av reguleringsplan for Lian og Kystadmarka. Planområdets avgrensning er den samme som for eksisterende reguleringsplan.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å gjøre nye vurderinger av et utvalg eiendommer i planområdet. Det skal vurderes reguleringsformål til bebyggelse for enkelte eiendommer som ikke er regulert til bebyggelse i dag. Andre mindre justeringer av gjeldende plan kan også bli tatt inn i planarbeidet.

Planarbeidet gjennomføres med planprogram og konsekvensutredning. Planprogrammet beskriver bakgrunnen nærmere og redegjør for hva som skal vurderes og hvordan prosessen legges opp.

Saksdokumenter

Kart med planavgrensning

Planprogram

Innspill

Alle som ønsker det kan komme med innspill til prosessen. Det kan gis innspill til forhold som bør tas inn i planprogrammet, eller øvrige, generelle innspill til planarbeidet. Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn før det bearbeides videre og oversendes til politisk behandling.

Ved spørsmål, kontakt Byplankontoret v/ Olav Nikolai Kvarme:

Tlf: 72 54 27 34

Epost:

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/21444

Sist oppdatert: 10.12.2020

Gå til toppen

arrow_upward