Varsel om oppstart av detaljregulering for snarvei til Berg skole, frist 08.02.19

Frist for innspill: 07.02.2019

Varsel om oppstart av detaljregulering for snarvei til Berg skole, frist 08.02.19

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan

Miljøpakken planlegger å bygge en snarvei til Berg skole fra Jonsvannsveien. For å kunne gjøre det er det nødvendig at Trondheim kommune erverver privat areal i tråd med en ny reguleringsplan.

Med dette varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan (i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8). Tiltakshaver (ansvarlig) for reguleringsplanen er Miljøpakken ved Trondheim kommune. Forslagsstiller (innleid konsulent) er Rambøll AS.

Følgende eiendommer i Trondheim kommune blir berørt av arbeidet med reguleringsplanen:

Liste over eiendommer i Trondheim kommune blir berørt av arbeidet med reguleringsplanen

Snarveier - tryggere skoleveier

Gjennom bymiljøavtalen mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og staten har Trondheim by forpliktet seg til å nå “nullvekstmålet”. Det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser i antall innbyggere.

Å tilrettelegge for gående, gjennom bygging av snarveier og fortau, er et av virkemidlene Miljøpakken bruker for å nå nullvekstmålet. Snarveien blir ca. 130 meter og vil gi en betydelig tidsbesparelse (se illustrasjon under) og tryggere skolevei. Snarveien vil også være viktig for skolens turer i skoletiden.

Illustrasjon viser planlagt trasé for snarveien til Berg skole, fra Essendrops gate og Jonsvannsveien til Berg skole.

Bilde: Illustrasjon viser planlagt trasé for snarveien til Berg skole, fra Essendrops gate og Jonsvannsveien til Berg skole.

Hensikten med planen

Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av en ny snarvei fra Jonsvannsveien og Essendrops gate til Berg skole.

Planlagt snarvei ligger ved foten av en skogkledd bratt skråning og vil gå over flere private eiendommer.

Aktuelle formål innenfor planområdet vil være gangveg eller turveg, annen veggrunn og midlertidig anleggsområde.

Byplankontoret i Trondheim kommune har konkludert med at reglene for planprogram og konsekvensutredning ikke gjelder for dette planarbeidet.

Planområdet

Planområdet ligger på Berg, rett sør for Berg skole og nord for Jonsvannsveien.

Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel 2012-2024 (vedtatt 21.03.2013) vist som nåværende boligbebyggelse og nåværende offentlig eller privat tjenesteyting (Berg skole). Jonsvannsveien er vist som nåværende sykkelveg.

Gjeldende reguleringsplaner for området er R0203 (stadfestet 12.12.1922), R0078a (stadfestet 21.1.1935) og R0078f (stadfestet 1.12.1982).

Gjeldende reguleringsplaner for området er gamle og mindre detaljerte enn “moderne” reguleringsplaner, men viser forlengelse av Essendrops gate ned til Jonsvannsveien.

Deler av planområdet er regulert til byggeområde boliger, gangveg, sykkelveg, areal for kjøretrafikk og grønnstripe, trafikkøy, skjæring, fylling.

Der snarveien er planlagt bygget er det i dag hovedsakelig kratt, trær og buskvegetasjon. For å kunne bygge snarveien er det nødvendig med mindre inngrep i sidearealet til snarveien, der det i dag er hager, uteareal tilhørende Berg skole og vegareal. Området for reguleringsplanen er derfor vesentlig større enn den ferdig bygde snarveien vil være.

Planområdet er ca. 4,3 daa. Størrelsen på planområdet vil kunne reduseres i løpet av arbeidet med reguleringsplanen.

Plankart: Snarvei Berg skole R2 Planavgrensning oppstartsvarsel.

Plankart: Snarvei Berg skole R2 Planavgrensning oppstartsvarsel.

Merknader til oppstartsmelding

Alle som ønsker kan, både ved oppstart av planarbeidet og når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettside og i Adresseavisen.

Informasjon om planarbeidet vil bli tilgjengelig på kommunens nettside.

Ta gjerne kontakt med oss

Trondheim kommune/Miljøpakken,Prosjektleder for snarveiprosjektet og reguleringsplanarbeidet: Maria Meland Christensen.

, tlf. 47 65 92 23

Kommentarer/merknader kan sendes til: , eller som vist under:

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/33012

Sist oppdatert: 10.01.2019

Gå til toppen

arrow_upward