Kommuneplanens arealdel 2012-2024, endring i bestemmelsene

Frist for innspill: 21.06.2020

Kommuneplanens arealdel 2012-2024, endring i bestemmelsene

Trondheim kommune varsler i medhold av plan- og bygningsloven § 11-12 om oppstart av planarbeid for endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel

Bygningsrådet vedtok i sak 120/20 den 19.5.2020 at kommunen skal starte opp planarbeidet.

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å ivareta tre hensyn i gjeldende kommuneplanens arealdel: Beregning av krav til uterom, krav til plassering av byggverk og krav til utforming av parkeringsplasser.

Planarbeidet innebærer ikke endringer i arealbruksformål eller at nye områder legges ut til utbyggingsformål.

 

 Saksdokumenter

Kommuneplanens arealdel2012-2024, endring i bestemmelsene.pdf 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/40799

Sist oppdatert: 29.05.2020