Oppstart av planarbeid og forslag til prosessplan for Erosjon- og skredsikringsplan(2)

Frist for innspill: 06.11.2020

Oppstart av planarbeid og forslag til prosessplan for Erosjon- og skredsikringsplan(2)

Formannskapet vedtok i sak PS 23/20 å legge “Prosessplan for erosjon- og skredsikringsplan” ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikt med planen

Formålet med en erosjons- og skredsikringsplan er å klargjøre mål, strategier og tiltak som skal ivareta utfordringer med erosjons- og skredfare i utmark, på dyrka mark og i tettbygde områder. Planen skal være grunnlag for prioritering av kommunens økonomiske ressurser når det gjelder erosjons- og skredsikring. I tillegg skal planen bidra til å klargjøre ansvarsforhold og roller til de ulike aktørene som har ansvar knyttet til skred- og erosjonssikring.

På bakgrunn av mål og strategier som defineres i planen, skal det utarbeides en handlingsplan som vil identifisere konkrete områder med behov for erosjonssikring, hvilke tiltak som bør settes i verk og prioritere disse.

Saksdokumenter

Vedtak, saksfremstilling og prosessplan

Kontaktinformasjon

Vi ber om at uttalelser og innspill til planprogrammet sendes skriftlig til:


eller:
Trondheim kommune, Kommunalteknikk
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden, slik at merknaden kan knyttes til saken den gjelder: Saksreferanse: 20/23296

Saksreferanse: 20/23296

Sist oppdatert: 05.03.2021