Hjem Kunngjøringer av planerArkiv Klæbu plankunngjøringerIgangsatt: Skiløype og tursti mellom Skjøla og Vassfjellet, detaljregulering

Igangsatt: Skiløype og tursti mellom Skjøla og Vassfjellet, detaljregulering

Iht. Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsler Rambøll på vegne av Trondheim kommune om oppstart av arbeid for detaljregulering for skiløype og tursti mellom Skjøla og Vassfjellet i Klæbu kommune.

Klæbu kommune har vurdert planen opp mot forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I og II, og har konkludert med at planen ikke skal konsekvens utredes.

Strekningen er planlagt med lengde på i overkant av 5 km og inngår som siste delstrekning i arbeidet med planleggingen av en sammenhengende skiløype og tursti fra Tiller i Trondheim kommune til Vassfjellet i Klæbu kommune.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en sammenhengende skiløype og tursti med god kvalitet, som vil binde Tiller og sørøstre deler av Trondheim sammen med områdene i Vassfjellet i Klæbu kommune.

Bygging av ny skiløype og tursti fra Skjøla til Vassfjellet vil delvis gå gjennom terreng der det i liten grad er tekniske inngrep fra tidligere og det er i all hovedsak skog- og landbrukseiendommer som vil bli berørt av tiltaket. Berørte grunneiere vil være gbnr. 39/1,  39/4, 40/1, 40/2, 41/13, 41/1, 42/1, 42/2, 42/8 m. fl og tiltaket omfatter opparbeidelse av skiløype/turvei, samt rigg – og anleggsområde i forbindelse med anleggsarbeid.

Vi ber om at merknader, opplysninger eller innspill til varselet sendes innen 19.08.2019 til plankonsulent:

Rambøll v/Trude Lian, Kobbes gt. 2, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller e-post trude.lian@ramboll.no 

Spørsmål kan rettes til Rambøll v/ oppdragsleder Trude Lian tlf. 46409302, eller til Trondheim kommune v/ prosjektleder Helge Johansen: helge.johansen@trondheim.kommune.no, tlf. 91634108.

Informasjon om prosjektet og reguleringsarbeidet, samt planinitiativet og referat fra oppstartsmøte, ligger tilgjengelig på følgende nettsider:
• Prosjektet: www.vassfjelløypa.no 
• Klæbu kommune: www.klabu.kommune.no 
• Rambøll: https://no.ramboll.com/presse/kunngjoringer

Dokumentene kan ses her:

Planinitiativ

Tilbakemeldingsbrev etter oppstartmøte

Planavgrensning

Sist oppdatert: 20.12.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006