Sørbruvegen 4, Stabbursmoen skole, detaljregulering, r20220017

Frist for innspill: 08.01.2024

Sørbruvegen 4, Stabbursmoen skole, detaljregulering, r20220017

Overnevnte plan er 14.11.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere eksisterende skoletomt til tomt for nye Stabbursmoen skole (420 elever) med idrettshall, og med muligheter for økt elevtall (560 elever). I tillegg reguleres hensynssoner for dagens høyspenningsanlegg og sone for flomfare.

Sammendrag

Skolen planlegges som et kompakt anlegg i to etasjer i tillegg til sokkel (idrettshallen) mot bekkedal i vest. Skolegårdene lokaliseres mot sør og øst, og opparbeides med lekeapparater, mens grønnstrukturen med bekkedalen vil være tilgjengelig for aking, fotball og fri lek.

Skolen plasseres slik at terrengformasjon i bekkedal ivaretas og avstand til naboer sikrer at solforhold for disse ivaretas. Hensynet til mest mulig lekeareal for skolebarna og trafikksikker adkomstsituasjon er spesielt vektlagt i planen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8489

Sist oppdatert: 23.11.2023