Tulluan, gnr/bnr 537/2 endring av reguleringsplan, r20230002, Begrenset tilleggshøring

Frist for innspill: 12.04.2024

Tulluan, gnr/bnr 537/2 endring av reguleringsplan, r20230002, Begrenset tilleggshøring

Ny begrenset høring

Ovennevnte forslag til endring av plan var på begrenset høring i perioden 18.09.-11.10.2023.
Bakgrunnen for planendringen er at avkjørsler til planområdet mangler i gjeldende plan etter
bygging av ny fv 704. Den forrige høringen foreslo to adkomster, en fra ny fv 704 og en fra Vassfjellvegen. Dokumentene til den forrige høringen kan leses her.

Det er ikke fattet vedtak i saken etter forrige høring.

Den gjeldende planen er detaljregulering k2003007 Næringsområde Tulluan, vedtatt 26.03.2009.

Nytt plannavn er r2023002 Tullan gnr/bnr 537/2, endring av reguleringsplan. Forslagsstiller er Søbstad AS og forslagsstiller er Selberg Arkitekter AS.

Byplankontoret ser behov for å gjøre nye endringer i planen for å tydeliggjøre aktuell arealbruk. Et nytt underformål i arealformålet kombinert bebyggelse- og anleggsformål (KBA) legger til rette for regionalt ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Antallet avkjørsler reduseres fra to til én etter høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune. Planendringen sendes derfor på ny begrenset høring til de som berøres direkte av endringene.

 

Saksdokumenter

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8778

Sist oppdatert: 15.03.2024

Gå til toppen

arrow_upward