Dyrborg, gnr/bnr 421/272 og 422/228, nytt offentlig ettersyn

Frist for innspill: 13.05.2024

Dyrborg, gnr/bnr 421/272 og 422/228, nytt offentlig ettersyn

Overnevnte plan er 19.03.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å oppnå et utbyggingskonsept som er bedre tilpasset stedet og terrenget og som øker utnyttelsen sammenliknet med gjeldende regulerings plan.

Sammendrag

Planforslaget legger opp til variert boligbebyggelse, med leilighetsbygg, rekkehus og tomannsboliger. Bebyggelsen legges på begge sider av et felles uterom, med grønne areal og utsyn imellom bygningsvolumene. Det kan bygges min 50 og maks 60 boenheter. Leilighetsbyggene har 3-6 etasjer, mens rekkehusene og tomannsboligene mot vest er 3-4 etasjer.

Sverre Hassels vei forlenges med et felles gatetun og det bygges på begge sider av dette. Bilparkering legges under lokk. Det blir et tilnærmet bilfritt oppholdsareal og atkomst for myke trafikanter oppe på lokket. Det blir kun kjøring for tilbringertjenester og nyttekjøretøy som brann- og redning. Arealet er ikke regnet med i uteromsregnskapet. 

Det smale fortauet på vestsiden av Byåsveien utvides på strekningen fra Sverre Hassels vei og nordover til metrobussholdeplass. Fortauet utvides også fra utkjøringen ved Sverre Hassels vei sørover opp til lysregulert overgang ved utkjøringen ved Sverdrups vei. 

Planen forutsetter en offentlig snarveg fra metroholdeplass i Byåsveien opp til gatetunet, via en trapp. Det forutsettes også en offentlig snarveg fra gatetunet oppover til Dyrborgveien. Sverre Hassels vei 14 må flyttes. Den blir isteden nabo med Byåsveien 38.

 

Hovedutfordringene i planarbeidet har vært å finne en god balanse mellom fortetting i bratt terreng og hensyn til stedskarakter, virkninger for omgivelsene og trafikksikkerhet. 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8465

Sist oppdatert: 22.03.2024

Gå til toppen

arrow_upward