Haakon VII's gate 4, nordre del, detaljregulering, r20220014

Frist for innspill: 29.01.2024

Haakon VII's gate 4, nordre del, detaljregulering, r20220014

Overnevnte plan er 24.11.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hovedformålet med planen er omforming av området fra industri-/næringsområde til boligområde.

Sammendrag

Planområdet er ca. 20 daa. Det åpnes opp for inntil 22.250 m2 BRA og det er beskrevet at vil kunne bli ca. 300 boliger. Bebyggelsen foreslås plassert rundt et uterom som bindes sammen med grønnstruktur. Høyde på bebyggelsen varierer fra fire til seks etasjer, samt rekkehus på 2-3 etasjer langs gangvegen som er regulert i planen i sør. Blokkbebyggelsen avtrappes av hensyn til solforhold og herregårdslandskapet mot Ringve. Planområdet er i dag avsatt til næringsformål i overordnet plan og har tidligere vært i bruk til industriområde. Med den pågående transformasjonen av Lade har næringsaktørene funnet nye areal. Det er vurdert at en endring til bolig er i tråd med utviklingen ellers i området.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/13716

Sist oppdatert: 11.12.2023