Furuåsen, gnr 312 bnr 1 og 2, detaljregulering, r20150016

Frist for innspill: 31.08.2018

Furuåsen, gnr 312 bnr 1 og 2, detaljregulering, r20150016

Overnevnte plan er 26.06.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hovedhensikten med planen er å utvide området for råstoffutvinning, ut over det som er avsatt i kommuneplanens arealdel nå. Gjeldende tillatelser åpner for fortsatt drift i rundt 20 år. Basert på 250 000 m3 pukk i årsproduksjon, vil utvidelsen på 320 daa som det søkes om, gjøre det mulig med drift i Vassfjell pukkverk i rundt 110 år fra nå. I tillegg åpnes det for pukkverksrelatert industri på to felter mot Røddevegen og Fv 704.

Sammendrag

Området foreslås regulert til steinbrudd, industri/lager, samferdselsanlegg og grønnstruktur.
Steinbruddet er det viktigste formålet med planen, og utgjør den største andelen av planområdet. Planen gir mulighet for å ta ut masser ned til kote +115. I reguleringsplanforslaget ligger det muligheter for å ta ut ca. 30 millioner m³ masse. Det tilsvarer drift i 110 år, hvis en legger årsproduksjon på 250.000 m3 til grunn. I nord og vest åpnes det for områder for industri/lager. Det er pukkverksrelaterte produksjoner som er tenkt lagt hit, men dette er ikke mer konkretisert ennå.

Saksdokumenter

Vi gjør oppmerksom på en skrivefeil i saksfremlegget øverst på side 2. Det riktige er:

"Utvidelsen av steinbruddet bidrar til økt samla belastning på korridoren, som fra før er/blir berørt av veganlegg og deponier lenger vest."

Det har ingen politisk betydning for saken.

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

 

Vedlegg

ROS- analyse

Geoteknikk, møtereferat NVE

Geoteknikk, notat om vann,grunnvann og grunnforhold

Konsekvensutredning,naturmangfold

Statusrapport, overvåkning av vannkvalitet

Overordnet VA- plan

Illustrasjoner fjernvirkninger 1

Illustrasjoner fjernvirkninger fra Klett

Støysonekart 1

Støysonekart 2

Støysonekart 3

Plankonsulentens planbeskrivelse

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/19033

Sist oppdatert: 04.07.2018

Gå til toppen

arrow_upward