Heimdalsvegen 1, 3, 3B og 3C, detaljregulering, r20170008

Frist for innspill: 19.10.2018

Heimdalsvegen 1, 3, 3B og 3C, detaljregulering, r20170008

Overnevnte plan er 31.08.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere området til bolig, kontor og forretningsvirksomhet. Det planlegges en utbygging for maksimalt 7460 m2 BRA bolig, 2900 m2 BRA forretning og inntil 5100 m2 kontor.

Sammendrag

Området reguleres til boligbebyggelse/forretning/kontor. Første etasje er i sin helhet forbeholdt forretning/kontor, med mulighet for tjenesteyting, delt i to av en gangpassasje med torgdannelse i midten. Boligbebyggelsen er ført opp fra andre etasje som en karrébebyggelse som gir skjermet boligbebyggelse mot felles uterom. Et viktig prinsipp i planarbeidet har vært å ta vare på siktlinjen mot Ringvålvegen, samt utvikle og videreføre bevegelseslinjer for myke trafikanter. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart på grunnen

Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS- analyse

Støyutredning

VA- notat

Situasjonsplan

Snitt

Illustrasjoner

Sol og skygge

Ledningskart

Trafikknotat

Vegplan

Arealoversikt

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/33929

Sist oppdatert: 05.09.2018