Marienborg nord, detaljregulering, r20150006

Frist for innspill: 26.10.2018

Marienborg nord, detaljregulering, r20150006

Overnevnte plan er 11.09.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt /sammendrag

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av en ny vedlikeholdshall, og som er tilpasset nye og lengre togsett av typen FLIRT. Reguleringsplanen muliggjør samtidig en fristilling av eksisterende jernbanearealer på Brattøra og Vestre Kanalhavn, slik at disse arealene kan inngå i en videre byutvikling.

Innen planområdet settes det av plass til grønnstruktur, vegetasjonsskjerm og sykkelveg med fortau langs Osloveien. Endelig avklaring av Osloveiens utforming må komme senere og som del av arbeidet med miljøpakken. Skråningen mot Nidelva er vist som grønnstruktur, naturområde, med hensynssone bevaring naturmiljø. Det foreslås en kort gangpromenade på søyler helt sør i naturområdet, fra Ceciliebrua.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan, fase 1

Illustrasjonsplan, fase 2

Sammendrag merknader

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/62494

Sist oppdatert: 13.09.2018