Okstadvegen 6 og Turistveien 19c, detaljregulering, r20170017

Frist for innspill: 15.12.2017

Okstadvegen 6 og Turistveien 19c, detaljregulering, r20170017

Overnevnte plan er 01.11.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Okstad skole som i dag er en 1.- 4.trinn skole. Ny skole skal romme 280 elever fra 1.-7.trinn. I tillegg vil planen ta høyde for endrede parkeringsforhold og ny adkomst.

Sammendrag

Hovedformålet i reguleringsplanen er offentlig tjenesteyting, som skal legge til rette for en utvidelse av nåværende skolebygg med et tilbygg mot nord. Bebygd areal BYA innenfor planområdet skal ikke overstige 3400 m2.

Okstad kunstgressbane reguleres til offentlig idrettsanlegg. Arealene som i KPA er avsatt til grønnstruktur og som ikke omfattes av kunstgressbanen, reguleres som offentlig grønnstruktur, friområde, med hensynssone bevaring naturmiljø. I tillegg reguleres dagens gangsti fra Turistvegen og fram til kunstgressbane som offentlig gang- og sykkelveg.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 4. Illustrasjonsplan
Vedlegg 5. Oversikt uteareal
Vedlegg 6. ROS-analyse
Vedlegg 7. Geoteknisk utredning
Vedlegg 8. Støyfaglig utredning
Vedlegg 9. VA-plan og notat
Vedlegg 10. Trafikkutredning
Vedlegg 11. Sol- og skyggediagram
Vedlegg 12. 3D-illustrasjoner
Vedlegg 13. Terrengsnitt

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/2328

Sist oppdatert: 16.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward