Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen, begrenset høring

Frist for innspill: 29.08.2015

Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen, begrenset høring

Overnevnte plan er 25.06.2015 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Områdeplanen for Tempe, Valøya og Sluppen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 4.1.2014 til 28.2.2014. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene. Grunneiere innenfor planområdet er tilskrevet med en orientering om foreslåtte endringer.

Sammendrag

Byplankontorets vurdering av endringene

Endringene vil ha mindre effekt på utviklingen av området. Flytting av kryss Bratsbergvegen/ Holtermanns veg til dagens plassering vil redusere kostnader ved gjennomføring av planen. Det blir mindre parkområde øst for Holtermanns veg. Boligformål er tatt ut av Siemens-området (K/T/N2), og vil medføre mindre totalantall boliger i området.

Utvidelse av parkområdene vest for Holtermanns veg er en erstatning for redusering av park, som resultat av nytt kryss og veg. Regulering av offentlig veg o_V6 vest for Holtermanns veg vil gi klarere rammer for vegforbindelsen, og vil medføre mer robust plan.

Endringer av veg og byggefelt K/T/N1 i sør vil medføre at planer for ny Sluppen bru og rundkjøring kan samordnes områdeplanen.

Opparbeidelse av hovedanleggene i området er spesielt viktig for at området skal fungere, og er en forutsetning for at dagens næringsområde skal kunne transformeres til sentrumsområde med blandete funksjoner.

Andre endringer vurderes som mindre justering av planforslag som ble sent på høring.

Eventuelle bemerkninger til endringene

Høringen gjelder bare endringene, og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne merknader til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. Dokumentene til saken kan ses på trondheim.kommune.no/arealplaner/offentlig/.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes Trondheim kommune, byplankontoret, postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim eller innen 30.08.2015 (fristen er blitt forlenget).

Spørsmål kan rettes til Páll Tómasson på tlf: 72 54 18 44 og Anne Mollan på tlf: 72 54 28 19.

 

Saksdokumenter

Oversendelsesbrev

Vedlegg

Plankart

Saksfremlegg og begrenset høring

Bestemmelser 09.06.2015

Illustrasjonsplan

Tabell over rekkefølgekrav

Gjennomføringsnotat

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 11/44417

Sist oppdatert: 18.01.2018