Richard Withs vei 9, detaljregulering, r20170018

Frist for innspill: 21.12.2018

Richard Withs vei 9, detaljregulering, r20170018

Overnevnte plan er 04.11.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å rive eksisterende tomannsbolig for å legge til rette for oppføring av nytt leilighetsbygg med inntil åtte nye boenheter. Leilighetsbygget skal være terrassert. 

Sammendrag

Eiendommen, gnr/bnr 414/206, er ca. 1,3 daa. To biloppstillingsplasser vil delvis være på naboeiendom 414/472. Planlagt bebyggelse er om lag 1200 m² BRA.

Det legges opp til åtte boenheter innenfor planområdet. Med grunnlag i oppgitte tall vil maksimal tetthet være 6,2 boliger per daa. Med gjennomsnittsstørrelse på 70 m² per leilighet gir dette en tetthet på 13,2 boliger per daa.

Bebyggelsen skal være i totalt fem plan. Bebyggelsen er organisert som to terrasserte huskropper med mellomliggende trapperom og heis. Av totalt åtte boenheter ligger sju under adkomstplanet fra Richard Withs vei.

Det er planlagt felles uterom på tak på adkomstplanet, og i tillegg skal hver leilighet ha privat uterom på private takterrasser. Uterommet er vurdert til å oppfylle krav til kvalitet og tilgjengelighet i henhold til kommuneplanens arealdel.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS- analyse

3D illustrasjoner

Utsiktsvurderinger

Fjernvirkninger

Sol- og skygge

Planer og snitt

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/25126

Sist oppdatert: 09.11.2018