Sentervegen, metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20180038

Frist for innspill: 21.12.2018

Sentervegen, metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20180038

Overnevnte plan er 07.11.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å få tilgang til privat grunn i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider for å tilrettelegge for Metrobuss kollektivknutepunkt i Sentervegen og Østre Rosten. Endringer av kjørestrukturen vil skje innenfor det som i dag er avsatt til trafikkarealer. Selve kollektivknutepunktet foreslås etablert rett vest for planområdet i Sentervegen.

Sammendrag

Tiltaket er en del av Metrobussprosjektet i Sentervegen der kollektivknutepunktet skal etableres rett vest for planområdet.

Det reguleres ca. 70 lengdemeter med kjøreveg (o_SKV) og 60 lengdemeter med vegtrasé for buss (o_STK). Midtrabatten reguleres som annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT). Mot sør innreguleres avkjørsel til StorM kjøpesenter. Det blir behov for en liten støttemur på nedsiden av City Syd sin parkeringsplass i kurven mot Østre Rosten med en maks høyde på èn meter.

Det er to fotgjengeroverganger innenfor reguleringsplanen, der den lengst øst (nærmest Østre Rosten), justeres 15 meter vestover sammenlignet med dagens situasjon.

Området som reguleres til midlertidig anlegg - og riggområde (#1) skal tas i bruk midlertidig i anleggsfasen for å få gjennomført tiltaket.Hvordan dette tiltaket henger sammen med selve kollektivknutepunktet, vises det til planbeskrivelsen side 7.

 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS- analyse

Rapport, kapasitetsberegninger

Kabler og ledningsnett

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/31093

Sist oppdatert: 09.11.2018