Sivert Thonstads vei, Metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20180003

Frist for innspill: 18.05.2018

Sivert Thonstads vei, Metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20180003

Overnevnte plan er20.03.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å etablere to Metrobusstasjoner, ett par i hver ende av vegen, og utføre strekningstiltak langs Sivert Thonstads vei på Heimdal.

Sammendrag

Strekningstiltaket omfatter utvidelse av vegbanen fra 5 m til 6,5 m. I tillegg foreslås det justering av krysset Sivert Thonstads vei - Industriveien til et ”T-kryss”, og krysset Sivert Thonstads vei - Bjørndalen med kollektivfelt i begge retninger. Det fremmes også forslag om å splitte krysset Vestre Rosten - Sivert Thonstads vei i nord, som gjør at det ikke blir mulig å kjøre mellom Sivert Thonstads vei og Vestre Rosten i dette punktet. Behov for å kunne gi Metrobussen mest mulig prioritet på strekningen og ønske om å erverve minst mulig areal har vært førende for prosjektet.

Med de gitte føringene om at Metrobussen skal gå i Sivert Thonstads vei kan utfordringene oppsummeres slik: Kvaliteten på gang – og sykkeltilbudet sett opp mot erverv av areal dette krever, rett lokalisering av stasjonene i nord med hensyn til stigningsforhold og kurvaturer. Det har vært viktig å avdekke konsekvenser for berørte naboer med tanke på; rystelser, støy – og støv, endring av trafikkmønster og atkomstforhold.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk notat

Støyutredning

Trafikkrapport

Snitt

Ervervskart 1

Ervervskart 2

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/32596

Sist oppdatert: 05.04.2018

Gå til toppen

arrow_upward