Tungaveien 26, detaljregulering, r20170019

Frist for innspill: 20.04.2018

Tungaveien 26, detaljregulering, r20170019

Overnevnte plan er 06.03.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å omdisponere området fra næringsmiddelindustri til lager, industri, kontor og forretning.

Sammendrag

Dagens bygningsmasse til Nortura er forutsatt revet. IKEAs lager er etablert i nord, og Coop Obs Bygg «Øst» foreslås i sørøstre del av tomta. Analysesenteret bevares som i dag. Det legges i tillegg til rette for en utbygging av Statsbygg sin tomt, gnr/bnr: 15/55. På øvrig del av eiendommen videreføres dagens regulering, og det foreslås oppført ny lager- og industribebyggelse.

Maksimalt bebygd areal innenfor hvert enkelt formål kan utgjøre BYA = 80 % inklusive overflateparkering. På forretningsformålet foreslås inntil 15 000 m² BRA detaljhandel.
Planområdet ligger i ytre sone for parkeringsdekning, noe som betyr mellom 225 og 600 parkeringsplasser tilknyttet forretningsarealet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak  og saksfremstilling

Vedlegg

Revidert vurdering av handel og næring
ROS-analyse

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/17184

Sist oppdatert: 09.03.2018