Planprogram for tematisk kommunedelplan, lokale sentrum og knutepunkter

Frist for innspill: 12.01.2018

Planprogram for tematisk kommunedelplan, lokale sentrum og knutepunkter

Overnevnte plan er 21.11.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hovedformålet med planen er å lage et godt grunnlag for utvikling av attraktive og velfungerende lokale sentrum og knutepunkter. Sammen med byutviklingsstrategien skal den bidra til å prioritere utvikling og fortetting innenfor og i tilknytning til lokale sentrum og knutepunkter, slik at vi kan oppnå en mer bærekraftig bystruktur.

Det er også satt som et mål at kommunedelplanen skal bidra til: større vekt på lokale sentrum og knutepunkter som viktige steder i bystrukturen, mer forutsigbarhet for utbyggere og brukere, og mer koordinert og helhetlig tankegang og handling fra Trondheim kommunes side for å bidra til å nå målene.

Sammendrag

Bystyret vedtok at det skal utarbeides en Tematisk kommunedelplan for utvikling av lokalsentra og knutepunkt gjennom vedtaket av Kommunal planstrategi 2016-2019 i bystyrets møte 8.12.2016. Rådmannen legger her fram forslag til planprogram for arbeidet med kommunedelplanen. Planprogrammet beskriver: grunnlag og rammer for planarbeidet, aktuelle problemstillinger og utfordringer, målsetninger for planarbeidet, kunnskaps- og utredningsbehov, plan for medvirkning og orientering, og framdrift for arbeidet.
Konkret vil planarbeidet resultere i en leveranse av kartlagt fakta, analyser, utredninger og drøftinger, og et planforslag som etter vedtak kan gi rammer for videre planlegging av lokale sentrum og knutepunkter i Trondheim kommune. Andre viktige resultatmål er kompetanseheving for de som jobber med planen eller er involvert på andre måter, og bedre samarbeid mellom aktuelle aktører.
Planarbeidet vil ta for seg tema både på overordnet nivå og et mer detaljert nivå for å kunne se sammenhenger og gjøre helhetlige vurderinger. Noen av utredningsbehovene er sammenfallende med de som er definert i prosessplan for Byutviklingsstrategien og Plan for sentrumsutvikling, og her legges det derfor opp til et samarbeid. På overordnet nivå må det defineres en struktur for lokale sentrum og knutepunkter i kommunen, og potensialet for boligfortetting må utredes nærmere. På et mer detaljert nivå er det viktig å drøfte tema som innhold og funksjoner, kvalitet på byrom og bebyggelse, offentlige tilgjengelige møteplasser, adkomst og trafikk, og miljøforhold.
Det er i planstrategien angitt som mål at kommunedelplanen skal være vedtatt før høsten 2019.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/32805

Sist oppdatert: 05.01.2018