Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m. fl., detaljregulering, r20180026 - Begrenset høring

Frist for innspill: 20.12.2019

Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m. fl., detaljregulering, r20180026 - Begrenset høring

Overnevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 3.5.2019 - 15.6.2019. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Saksdokumenter

Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m. fl._begrenset høring.pdf

Justering byggegrenser mot øst og soldiagrammer.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Plankart.pdf

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/24165

Sist oppdatert: 29.11.2019