Fagertunvegen 3, 5, 7, detaljregulering, r20180005

Frist for innspill: 28.06.2019

Fagertunvegen 3, 5, 7, detaljregulering, r20180005

Overnevnte plan er 10.05.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for høyere utnyttelse av boligtomtene. Planforslaget viser to leilighetsbygg i tre og fire etasjer med inntil 27 boenheter og parkeringskjeller.

Sammendrag

Minimumskrav til boligtetthet i KPA, er 6 boliger per daa. Ved en omregning til gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 70 m2 BRA har planforslaget 6,1 boliger per dekar innenfor planområdet. Circa halvparten av planområdet er samferdselsareal, så innenfor arealet til boligformål er tettheten 13,6 boliger per daa. Eksisterende bebyggelse forutsettes revet.

Planområdet ligger på Byåsen rett nord for Åsveien Skole og omfatter eiendommene: 94/136 og 94/137. Det er i dag en enebolig og en tomannsbolig innenfor planområdet. Planområdet er på cirka 4,9 daa, hvorav knappe halvparten er trafikkarealer.

Områdene rundt består av småhus, med noen blokker blokker/punkthus, som ligger vis a vis planområdet på den andre siden av Byåsveien. Disse er på 2½ - 3 etasjer + sokkel.

Planforslaget legger opp til høy utnyttelse av tomta, noe som er i tråd med at det ligger innenfor kollektivåre i KPA og trasé for metrobuss.

 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS- analyse

Geoteknisk notat

Støyrapport

Vurdering av luftkvalitet

VA-utredning

3D-illustrasjoner, nær- og fjernvirkninger

Sol- og skyggediagrammer

Illustrasjoner med arealoppsett

Merknadsbehandling av merknad fra Ungdommens bystyre

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/35485

Sist oppdatert: 15.05.2019