Fredlybekken, øvre del, Utleirvegen - Klæbuveien, detaljregulering, r20120024

Frist for innspill: 05.07.2019

Fredlybekken, øvre del, Utleirvegen - Klæbuveien, detaljregulering, r20120024

Overnevnte plan er 30.04.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen/sammendrag

Hensikten med planen er å sikre areal for framføring av kommunale vann- og avløpsledninger, og å synliggjøre flomutsatt areal innenfor planområdet. Fredlybekken er i dag lukket og går i rør. I planarbeidet er både åpning av bekken og det å beholde den lukket vurdert. I henhold til bygningsrådets vedtak 30.4.2019, i sak 78/19, er det utarbeidet et alternativt planforslag med bekk i rør (alternativ 2), i tillegg til alternativet med åpen bekk på deler av strekningen.

I tidligere reguleringsforslag har rådmannen ønsket å samtidig følge opp kommuneplanens arealdel ved å etablere en sammenhengende turveg i grønnstrukturen fra Nidelva til marka. Ved framtidig byomforming, med mange nye boliger på Sluppen og Tempe, vil en sammenhengende turveg fra Nidelva til marka få en stor verdi.

I det nye, reviderte planforslaget er turvegundergang under Utleirvegen og deler av turvegen foreslått tatt ut for å redusere de negative konsekvensene for beboerne. En konsekvens av dette er at intensjonene i kommuneplanens arealdel om en sammenhengende turveg mellom Nidelva og marka settes til side. Den delen av turvegen som fortsatt ønskes opprettholdt skal også fungere som adkomst for drift av de tekniske VA-anleggene i Fredlydalen. Turvegen/snarvegen på tvers av dalen, mellom Tors veg og Gimlevegen, opprettholdes i forslaget.

 

I henhold til punkt 3 i bygningsrådets vedtak, er det utarbeidet et alternativt forslag (alternativ 2), hvor Fredlybekken beholdes lukket. Saksframlegget er derfor ikke tilpasset alternativ 2. 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjoner

Notat om Fredlybekken

Vannkvalitetnotat

ROS-analyse

Bilder fra befaring 19.05.15

Geoteknisk vurdering knyttet til endret løsning i øvre del

Alternativ 2

Tillegg til høringsdokumentene, alternativ 2, illustrasjonsplan

Tillegg til høringsdokumentene, alternativ 2, planbeskrivelse

Tillegg til høringsdokumentene, alternativ 2, reguleringsbestemmelser

Tillegg til høringsdokumentene, alternativ 2, reguleringskart

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 12/8955

Sist oppdatert: 24.05.2019

Gå til toppen

arrow_upward