Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., detaljregulering, r20170045

Frist for innspill: 07.02.2020

Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., detaljregulering, r20170045

Overnevnte plan er 08.12.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av boliger på tomten som i dag er benyttet til delvis bolig- og delvis næringsformål. Reguleringsforslaget innebærer fortetting med nye leilighetsbygg i tre til fem etasjer i et eksisterende småhusområde. Det foreslås minimum 45, og maksimum 64 boliger. Arealet som reguleres til ny boligbebyggelse er på til sammen 7,2 daa, inkludert offentlig parkareal. 

Sammendrag

Planområdet ligger innenfor det som er definert som lokalt sentrum i KPA. Flere nye beboere her vil styrke næringsgrunnlaget for butikkene og tjenestetilbudet i Stavset lokale sentrum. Det er få leiligheter på Stavset i dag, og planforslaget vil bidra til en mer variert boligsammensetning. Minstekravet i KPA er 6 boliger/daa.

Planområdet er støyutsatt. Uten tiltak vil fasaden som vender mot Byåsveien ligge i rød støysone. Om det bygges støyskjerm, eller hastigheten på Byåsveien reduseres fra 60 til 50 km/t, vil boligene få fasade i gul støysone. Planforslaget legger til grunn at det skal bygges støyskjerm, men dersom hastigheten settes ned kan denne utgås. Det er ikke ønskelig med støyskjerm her.

Planforslaget inkluderer et areal på ca 2 daa, som i KPA er vist som fremtidig grønnstruktur, og som er regulert til lekeplass for sameiet Rønningen. Dette arealet ligger i rød støysone i dag. Planforslaget foreslår å flytte lekeplassen opp mot Nils Uhlin Hansens veg på stille side, og tar i bruk ca 480 m2 av grønnstrukturen til boligformål. Gjenstående areal reguleres til park og skal opparbeides parkmessig (rekkefølgekrav).

Planforslaget med nye leilighetsbygg som er både høyere og større enn omkringliggende småhusbebyggelse, bryter med strøkskarakteren. En av de nærmeste naboene er Bygger’n, som er et stort næringsbygg, men som ligger lavere i terrenget. Planlagt ny bebyggelse bryter silhuetten av åsryggen i Bymarka, sett fra Stavset butikksenter. Særlig en nabo i nord (Nils Uhlin Hansens veg 4) får mer skygge enn i dag, og vil miste areal dersom nytt fortau bygges som anbefalt.

Det er tilstrekkelig skolekapasitet i området, både på Stavset barneskole og Ugla ungdomsskole

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan.pdf

ROS-analyse.pdf

Utomhusplan og adkomster.pdf

Illustrasjoner.pdf

Solforhold.pdf

Geoteknisk utredning og miljøteknisk vurdering.pdf

Støyrapport.pdf

Luftkvalitet, utredning av svevestøv.pdf

VA-utredning.pdf

Stedsanalyse.pdf

Miljøkartlegging.pdf

Vurdering gå- og sykkeltrafikk.pdf

Vurdering biologisk mangfold og klimatilpassing.pdf

Notat uteareal Sameiet Rønningstad.pdf

Fortau modell.pdf

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/23895

Sist oppdatert: 12.12.2019