Området mellom Tunellvegen og Ringvålvegen gnr/bnr 177/657, detaljregulering r20180050

Frist for innspill: 14.06.2019

Området mellom Tunellvegen og Ringvålvegen gnr/bnr 177/657, detaljregulering r20180050

Overnevnte plan er 30.04.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for forretning – dagligvare (maks 2000 m2) og 23 boliger i tilknytning til endestasjon for Metrobuss på Lund. Hensynet til støy og tilgjengelighet til området er spesielt vurdert i planen.

Sammendrag

Forretning (dagligvare) etableres i første etasje som en sokkel for boliger. Bebyggelsen vil skjerme uterom på tak for støy og oppleves som en trygg sone for småbarn. Det etableres en universelt utformet forbindelse mellom uterom på tak og støyskjermet uterom på bakkeplanet. Det er viktig at landskapet brukes for å gjøre opplevelsen av skjermhøyden så lav som mulig. Atkomstsonen med parkeringsplasser og nedkjøring til parkeringskjeller for detaljhandel og boligene er godt adskilt fra uterom for opphold.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

 

Vedlegg

ROS- analyse

Geoteknisk notat

Støyrapport

VA- utredning

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/5216

Sist oppdatert: 03.05.2019

Gå til toppen

arrow_upward