Professor Brochs gate 6, detaljregulering, r20180031

Frist for innspill: 15.03.2019

Professor Brochs gate 6, detaljregulering, r20180031

Overnevnte plan er 25.01.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for lokaler for kunnskapsbasert næring og/eller universitet, gode offentlige byrom, høyere utnyttelse av eksisterende, sentrumsnær og bymessig bebyggelse, og samtidig ta hensyn til Trikkestallen som en viktig, lokalhistorisk bygning.

Sammendrag

Byggeområdene skal nyttes til kontor eller undervisning for høyskole/universitet eller en kombinasjon av dette. Det tillates innslag av bevertning, forretning og annen privat og offentlig tjenesteyting. Forretninger skal ikke overstige 500 m2 BRA per bruksenhet, og ikke over 3 000 m2 BRA totalt forkombinerte formål. Det er lagt opp til to byggetrinn.

Gatene omkring reguleres til kjøreveg, gågater, fortau og hovedsykkelrute. ”Dalsenget torg” i nordøst reguleres til torg. Den verneverdige fasaden i den gamle trikkestallen reguleres til hensynssone, båndlegging etter lov om kulturminne.

 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjoner.pdf

Trafikkanalyse.pdf

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk notat.pdf

Miljøtekniske forhold.pdf

Støyutredning.pdf

Termisk energi.pdf

Vann og avløp.pdf

Luftkvalitet.pdf

VA-plan.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/11959

Sist oppdatert: 01.02.2019