Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

Frist for innspill: 14.10.2019

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

Overnevnte plan er 13.08.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Formannskapet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/Sammendrag

Plan for sentrumsutvikling skal være et styringsverktøy og gi nye strategiske rammer for utviklingen av Trondheim sentrum fram mot 2050. Rådmannen startet opp arbeidet med plan for sentrumsutvikling i starten av 2017, med bakgrunn i bestillingen gjennom kommunal planstrategi. Etter en kartleggings- og programmeringsfase, som varte fram til høsten 2017, fikk Rådmannen støtte fra politikerne til å dele planarbeidet opp i tre delaktiviteter.

Leveransen av planarbeidet er todelt. Den ene leveransen er tre plandokumenter: Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi, gatebruksplan for Midtbyen og områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen. Den andre leveransen er at kommunen er koordinert når det gjelder kunnskapsinnhenting, kommunikasjon og medvirkning.

Hovedmålet er flere folk i sentrum. Flere skal bo og jobbe i sentrum, og flere skal besøke og oppholde seg lengre i sentrum. Flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport, og færre skal kjøre personbil i sentrum.

Resultatmål for framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi er at kommunen:

  • Utdyper målene, strategiene og føringene for Trondheim sentrum i kommuneplanens samfunnsdel og beskriver dagens situasjon, og tiltak for å nå eksisterende og eventuelt nye mål for Trondheim sentrum.
  • Har et strategikart som viser et overordnet grep for arealutviklingen i Trondheim sentrum, og et mer detaljert kunnskapsgrunnlag for hvordan vi skal fortette med kvalitet i sentrum enn kommuneplanens arealdel, byutredningen og byutviklingsstrategien som er under arbeid.
  • Har et illustrert visjonsarbeid med tredimensjonale modeller, framtidsbilder og konseptskisser for ulike delområder i Trondheim sentrum fram mot 2050 for å visualisere handlingsrommet strategien gir.

Resultatmål for planprosessen er at kommunen:

  • Bruker aktiv medvirkning, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting for å komme fram til strategien
  • Tar kunnskapsbaserte, etterprøvbare og forståelige valg og at kommunen er tydelig på eventuelle usikkerheter.

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Evalueringsrapport Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050.pdf

Innbyggernes innspill til utstillingen Framtidsbilder april 2019.pdf

Program for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050.pdf

Notat_Flere boliger i og nær Midtbyen.pdf

Stedsanalyse Trondheim sentrum 2018.pdf

Innbyggerpanel om byutvikling 2018.pdf

Gjestebud om byutvikling 2018.pdf

Medvirkningsheftet Byutvikling for alle.pdf

Resultater verksted eksisterende verdier 2018.pdf

Resultater verksted byliv og gatebruk i Midtbyen 2018.pdf

Tetthet i Trondheim.pdf

Utkast til rapport Barn i sentrum 2018.pdf

Se også vår nettside om FramtidsTrondheim for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/39874

Sist oppdatert: 30.08.2019

Gå til toppen

arrow_upward