Kommunedelplan for Sluppen, k20180033

Frist for innspill: 30.09.2019

Kommunedelplan for Sluppen, k20180033

Overnevnte plan er 13.8.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for en bærekraftig byutvikling på Sluppen. Kommunedelplanen skal være et effektivt og godt styringsverktøy for videre planlegging av området på kort og lang sikt, og legge føringer for den framtidige utbygging av området.

Sammendrag

Planforslaget skal bidra til at utbygging på Sluppen skjer i tråd med målene for kommunedelplanen og punktene fra mulighetsstudiene. Området skal være en del av kunnskapsaksen og området må utvikles til en levende og mangfoldig bydel hvor også næringslivet får plass.

En forutsetning for å nå målene er at E6 Omkjøringsvegen legges i tunnel og at det etableres et kollektivknutepunkt i området. Med disse tiltakene får Sluppen forbedret lokalmiljø og tilgjengelighet som vil gjøre det mulig å bygge ut området med sentrumsbebyggelse.

Samferdselsløsningen som foreslås samsvarer med Formannskapets vedtak i sak 133/19, 4.6.2019. Planforslaget har to alternativer for tunnellengder. Alternativ 1 - kort tunnel og alternativ 2 - lang tunnel. Alternativene er vist i hvert sitt plankart og forskjeller mellom alternativene framkommer i planbeskrivelsen. 

I tillegg til samferdselsløsning har planforslaget tre hovedgrep for utbygging.

  • Sluppen skal bli en nær og tett bydel, som legger til rette for gående og syklende gjennom utforming av bebyggelse, funksjonsblanding, tetthet og møteplasser.
  • Sluppen skal bli en grønn bydel, med en sammenhengende og styrket grønnstruktur, turstinett og miljøambisjoner.
  • Sluppen skal bli en innovasjonsbydel, hvor det sikres areal for næring og stimuleres til nyskaping gjennom attraktive omgivelser og gode forbindelser.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart:

Plankart, alternativ 1

Plankart, alternativ 2


Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Gjennomføringsnotat

Fagnotat kulturminner

Temakart - hefte

ROS-analyse

ROS-analyse samferdsel

KU notat miljø

Notat potensiale for grønne reiser

Geoteknisk rapport 1350030092

Geoteknisk rapport 1350033420

Miljørapport

Støyrapport

Støykart

Luftutredning

Trafikkrapport

Saksfremlegg FSK anbefaling samferdselsprinsipper med vedtak

 

I løpet av høringsperioden vil det i tillegg være en rekke møtepunkt hvor du kan få mer informasjon, stille spørsmål eller bare komme for å prate sammen om framtidens Sluppen. 

Informasjon om møtetidspunkter

 

For å bestille time til åpen kontordag, send epost til .

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/13495

Sist oppdatert: 15.08.2019

Gå til toppen

arrow_upward