Overvik felt B1 sør, detaljregulering, r20190039

Frist for innspill: 07.02.2020

Overvik felt B1 sør, detaljregulering, r20190039

Overnevnte plan er 08.12.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikt med planen er å legge til rette for omtrent 50 boenheter fordelt på to leilighetsbygg, og bruke eksisterende Presthusvegen som midlertidig atkomst til planområdet, samt en bedre arrondering av dyrkajord.

 

Sammendrag

Det planlegges tilrettelagt for to leilighetsbygg på fem etasjer, med felles parkeringskjeller under uteoppholdsareal. Bebyggelsen trappes ned mot rekkehusbebyggelsen innenfor B1 og mot småhusområdet i nord. 

Bebyggelsen er plassert i planområdets grense i nordvest og sørøst. Det etableres et stort og solrikt uterom mellom de to byggene.

Planområdet måler ca. 8,2 daa. Areal avsatt til boligformål i KPA utgjør ca. 4,1 daa. Minimumskrav til tetthet er i bestemmelsene satt til seks boliger per daa, som gir minimum 30 boliger av snittstørrelse 70 m². I planforslaget er det skissert 50 boliger med gjennomsnittlig størrelse på omtrent 70 m². Parkeringskjeller under bakken er ikke regnet med i BRA.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse.pdf
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk utredning

Støyrapport

Luftkvalitet

Trafikkvurdering

VA-utredning

3D Illustrasjon

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 19/3537

Sist oppdatert: 12.12.2019

Gå til toppen

arrow_upward