Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025, Ny begrenset høring - Ny endring av reguleringsplan

Frist for innspill: 29.09.2019

Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025, Ny begrenset høring - Ny endring av reguleringsplan

Endring i reguleringsplan etter offentlig ettersyn

Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 28.09.18–10.11.18. På bakgrunn av innkomne merknader ble det foreslått en endring av planforslaget som ble sendt på en begrenset høring til berørte naboer i perioden 17.06.19-01.08.19.

På grunnlag av innkomne merknader ved denne høringen foreslås nå en ny mindre endring av planforslaget, og det justerte forslaget sendes derfor på en ny begrenset høring

Endring i planforslaget

På bakgrunn av innkomne merknader ved forrige høring har byplankontoret vurdert løsningen på nytt. I stedet for å stenge både den framtidige vegen o_KV26 og Churchills veg, foreslås det å stenge nordre del av Hørløcks veg for gjennomkjøring av privatbiler. Dette ved å etablere en trasé kun for kollektivtrafikk mellom Hørløcks veg 68 og Churchills veg, samtidig som fortauene på begge sider utvides. I tillegg er det gjort endringer på den sørlige rundkjøringen i Tunvegen.

Byplankontorets vurdering av endringene

Revidert planforslag hensyntar Charlottenlund Sportsklubb sine planer for hallutvidelse. Avstand fra tomteområdet til Tunveien opprettholdes. Rundkjøringa i sør er dimensjonert for buss i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100 Veg- og gateutforming og har radius 13 m.

Med revidert planforslag forblir hele Churchills veg åpen for gjennomkjøring, og man kan ankomme boligområdet både fra sør og nord. Dermed vil man unngå at all trafikk kanaliseres ut gjennom den ene enden.

Nordre del av Hørløcks veg stenges nærmere Jakobslivegen. Dette betyr at flere av beboerne nord på Jakobsli vil få kjøreadkomst via Øvre Rotvoll/Brundalsforbindelsen, og Hørløcks veg nordre del og Skovgårdkrysset blir enda mindre belastet, da mer trafikk vil gå ut Brundalsforbindelsen i stedet for ut i Jakobsliveien.

Saksdokumenter

Brev til berørte parter - Øvre Rotvoll, ny endring av reguleringsplan.pdf

Plankart - Øvre Rotvoll, ny begrenset høring 03.09.19.pdf

Eventuelle bemerkninger til endringene

Høringen gjelder bare endringene, og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne merknader til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling.

Spørsmål kan rettes til:

  • Merete Wist tlf. 41 27 36 95
  • Lars Olofsson tlf. 72 54 27 33

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Send gjerne kopi til

Saksreferanse: 14/6975

Sist oppdatert: 06.09.2019