Tempe og Valøya, områderegulering, r20120020

Frist for innspill: 07.02.2020

Tempe og Valøya, områderegulering, r20120020

Overnevnte plan er 10.12.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er omforming av et område preget av næring- og industribedrifter i variert skala, til en moderne ny bydel. Planen skal avklare hovedstrukturen som gir rom for store bygningsvolumer og høyhus som vil signalisere bydelen. Planen skal sikre overordnet arealbruk og gi rammer for utbyggingsmønster, utnytting, grøntområder, kulturminner, teknisk og sosial infrastruktur.

Sammendrag

Planen legger opp til bymessig bebyggelse i fem etasjer og tre høyhus i 15 etasjer. Det er satt av areal til helse‐ og velferdssenter og barnehage.

Det tilrettelegges for boliger og for kontor og tjenesteyting. Handel er forutsatt plassert i og omkring diagonalen i nord. I bydelen legges det til rette for grønne uterom og effektiv tilgang til elverommet med gode krysninger for myke trafikanter mellom øst og vest.

Det er i planen foreslått utnyttelse av Valøya til boliger og park. Planlagt boligbebyggelse på Valøya er ikke i tråd med bestemmelser i KPA. Det er vurdert positivt at nåværende drift blir erstattet med bymessige elementer og at området blir tilgjengelig for allmennheten.

Hovedutfordringen i omformings‐ og fortettingsplanen er den belastningen som bydelen har som følge av biltrafikk. Planen legger opp til endringer i trafikken ved å ta bort Tempevegen som gjennomfartsveg og en del av Valøyvegen. Dette vil føre til noe økt trafikk andre steder utenfor planområdet, men også medvirke til at flere benytter seg av kollektivtilbud inn til sentrum.

De tiltak som foreslås i planen for å bøte på belastning fra trafikk er etter kommunedirektørens mening tilstrekkelig for å sikre en god utvikling av bydelen.

Planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med følgende tilleggspunkter

  1. Holtermanns veg utformes som en bygate med kryssing i plan høres som et av flere forslag.
  2. To løsninger for gjennomgående sykkelvei skal vurderes. I tillegg til den løsningen som ligger i planen skal også en innarbeidet sykkeltrasé nærmere Holtermanns veg vurderes.
  3. Innarbeide gode løsninger for sykkel i krysset Sorgenfrivegen og Bratsbergveien.
  4. Områdeplanen skal ha mer bymessig gatestruktur, som stimulerer til byliv og flere gående. Det skal være flere og gode offentlige byrom.
  5. Det skal innarbeides strengere bestemmelser om parkering for kontor og forretning enn KPA.
  6. Det må vurderes hvor høy tetthet med kvalitet det er mulig å få til med småhusbebyggelse på Valøya slik vi kjenner fra områder som Pappenheim og Ilsvikøra. Mulighetene for å utvikle området med utstrakt tilbud til selvbyggere må vurderes. Selvbyggerprogrammet som var tiltenkt på Brøset kan vurderes implementert på Valøya.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 11/44417

Sist oppdatert: 11.12.2019

Gå til toppen

arrow_upward