Bratsberg kirkegård, gnr/bnr 121/85 m fl, detaljregulering, r20180018

Frist for innspill: 01.05.2020

Bratsberg kirkegård, gnr/bnr 121/85 m fl, detaljregulering, r20180018

Overnevnte plan er 17.03.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er en utvidelse av kirkegården ved Bratsberg kirke. Bratsberg kirke har for lite gravplasser i henhold til gravferdsloven. I tillegg er det behov for areal til driftsbygning, samt etablering av nytt parkeringsareal.

Sammendrag

Reguleringsplanforslag utarbeidet av Norconsult AS som plankonsulent, på vegne av forslagstiller Trondheim kommune. Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen.

Komplett planforslag forelå 28.6.2019. Komplettert materiale forelå 1.10.2019. Det er ikke oppnådd enighet mellom Kirkelig fellesråd Trondheim og kommunen i planforslaget når det gjelder eierform til sidearmen til Bratsbergvegen og den nye parkeringsplassen.  

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 4: ROS-analyse

Vedlegg 5: Geoteknisk utredning

Vedlegg 6: Støyutredning

Vedlegg 7: VA-utredning

Vedlegg 8: Notat naturmangfold

Vedlegg 9: Miljøundersøkelse

Vedlegg 10: Vegprofil ny avkjøring

Vedlegg 11: Snitt parkering

Vedlegg 12: Illustrasjoner

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden, slik at den kan knyttes til saken den gjelder. 

Saksreferanse: 20/91

Sist oppdatert: 18.03.2020

Gå til toppen

arrow_upward