Erling Skakkes gate 3 og 5 og St. Jørgensveita 5A, detaljregulering, r20200003

Frist for innspill: 16.01.2021

Erling Skakkes gate 3 og 5 og St. Jørgensveita 5A, detaljregulering, r20200003

Overnevnte plan er 12.11.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av gnr. 400 bnr. 66 med leilighetsbygg, slik at kvartalet kan sluttføres.

Sammendrag

Bebyggelsen er planlagt sammenhengende, i eksisterende byggelinje langs Erling Skakkes gate og St. Jørgensveita. De to eksisterende byggene i planområdet forutsettes bevart, og er på plankartet avsatt som bebyggelse som inngår i planen. Bebyggelsen organiseres rundt et felles gårdsrom, som er åpent mot eksisterende bakgård i kvartalet. Avkjørsel fra Erling Skakkes gate er felles med Erling Skakkes gate 1.

Ny bebyggelse i alternativ A vil ha tre etasjer inkludert loft. Det skal etableres minimum 25 og maksimum 30 boliger.

Saksdokumenter

Vedlegg

Illustrasjoner alternativ A.pdf

Sporingsanalyse.pdf

ROS-analyse.pdf

Vurdering av forurenset grunn.pdf

Geoteknisk innspill.pdf

Overordnet VA-plan.pdf

VA-kart.pdf

Brannrapport.pdf

Støyutredning.pdf

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/31105

Sist oppdatert: 05.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward