Begrenset høring etter endring i planforslag, Olaf Bulls veg 38, gnr/bnr 97/13, detaljregulering, r20180053

Frist for innspill: 12.03.2020

Begrenset høring etter endring i planforslag, Olaf Bulls veg 38, gnr/bnr 97/13, detaljregulering, r20180053

Forslaget til detaljreguleringsplan for Olaf Bulls veg 38 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring ved byplansjefens vedtak av 9. juli 2019.

I etterkant av det offentlige ettersynet har forslagstiller, ved Formo Holding AS, ønsket å gjøre endringer i planforslaget. På grunn av ønsket om å gjøre endringer i planen, gis berørte naboer anledning til å uttale seg til de foreslåtte endringene.

Saksdokumenter

Begrenset høring etter endringer i planforslag

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: r20180053

Sist oppdatert: 28.02.2020