Fagerlivegen 1, detaljregulering, r20190003

Frist for innspill: 07.08.2020

Fagerlivegen 1, detaljregulering, r20190003

Overnevnte plan er 09.06.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å rive eksisterende bolig og legge til rette for bygging av to boligbygg med tilhørende parkeringssokkel, med til sammen maksimalt sju boliger.

Sammendrag

Planforslaget er et fortettingsprosjekt i et eksisterende boligområde. Bebyggelsen består av to hovedvolum som igjen er sammensatt av to mindre enheter. Bebyggelsen skal følge det fallende terrenget. Byggene skal ha to etasjer pluss en etasje inntrukket på tak, samt parkeringssokkel (under B1 og f_U1 og 2) og bodareal i kjeller (under B2). Det etableres takterrasser i tilknytning til de to taketasjene, disse skal ligge inntrukket fra gavlveggene. Samtlige boliger har innendørs tilgjengelighet fra parkeringsanlegget og kjelleren med heis.

Det legges til rette for 1356 m2 BRA inkludert parkeringsanlegg og bodareal. Planområdet får adkomst med bil fra Fagerliveien, og dagens avkjørsel til Møllebakken skal stenges. Det etableres parkeringsanlegg for biler og sykler i sokkel med adkomst fra Fagerliveien.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Støyrapport

VA-notat og overordnet VA-plan

Situasjonsplan

3D-illustrasjoner

Fotomontasjer

Snittegninger

Sol- og skyggediagrammer

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/106

Sist oppdatert: 12.06.2020

Gå til toppen

arrow_upward