Furuvegen 21 B, detaljregulering, r20180030, begrenset høring

Frist for innspill: 31.08.2020

Furuvegen 21 B, detaljregulering, r20180030, begrenset høring

Bystyret vedtok den 17.10.2019 i sak 134/19 reguleringsplan for Furuvegen 21B. Vedtaket ble påklaget av flere berørte naboer. Klagene ble behandlet av byplansjefen den 6.3.2020 og oversendt Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Bystyrevedtaket ble opphevet av Fylkesmannen ved vedtak 2020/3433 av 27.5.2020. Fylkesmannen viste til at saken ikke var tilstrekkelig opplyst da bystyret fattet sitt vedtak, og at dette var en saksbehandlingsfeil som kunne ha virket bestemmende på vedtakets innhold, og at vedtaket dermed er ugyldig. Reguleringsplanen ble derfor sendt tilbake til kommunen for ny behandling. Fylkesmannen viste til at før planen kan legges frem for ny behandling i bystyret må det gjennomføres en ny begrenset høring av planforslaget. 

 

Saksdokumenter

Furuvegen 21 B, detaljregulering

Revidert planbeskrivelse

Revidert plankart

Reviderte reguleringsbestemmelser

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/89

Sist oppdatert: 07.07.2020