Kvenildstrøa, gnr/bnr 313/2, detaljregulering, r20190012

Frist for innspill: 21.06.2020

Kvenildstrøa, gnr/bnr 313/2, detaljregulering, r20190012

Overnevnte plan er 30.04.20 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planen er å regulere området til arealkrevende næringsbebyggelse i tråd med overordnede planer, og i samsvar med regulerte nabotomter.

Planområdet ligger sentralt på Torgård. Området er omdisponert til næringsvirksomhet og er et område i transformasjon. Flere større arealkrevende bedrifter er etablert eller under etablering. Planområdet på 35,53 daa omfatter eiendommen Kvenildstrøa gnr/bnr 313/2. Planområdet er tidligere benyttet som inngjerding og treningsområder for hester, og eksisterende gårdsbebyggelse ble benyttet i tilknytning til hestedrift. Driften er avviklet og bebyggelsen planlegges revet.

Området reguleres til kombinert formål industri og lager.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Stabilitetsvurdering

VA-notat

Vedlegg 1 av 2 til VA-notat

Vedlegg 2 av 2 til VA-notat

Trafikkrapport

Uavhengig kvalitetssikring, geoteknikk

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/212

Sist oppdatert: 07.05.2020

Gå til toppen

arrow_upward