Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering, r20210008

Frist for innspill: 05.09.2021

Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering, r20210008

Overnevnte plan er 28.06.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å endre gjeldende plan, vedtatt i 2018, slik at det kan bygges et nybygg øst på tomta og rives et eksisterende bygg vest på tomta. Eksisterende bygg er vernet i gjeldende regulering, og dette har vært førende for forslag til ombygging. 

Sammendrag

Hensikten med planen er å endre gjeldende plan, vedtatt i 2018, slik at det kan bygges et nybygg øst på tomta og rives et eksisterende bygg vest på tomta. Eksisterende bygg er vernet i gjeldende regulering, og dette har vært førende for forslag til ombygging. 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

- Reguleringskart på grunnen

- Reguleringskart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

4. ROS-analyse.pdf

5. Oversiktskart.pdf

6. Illustrasjonsplan.pdf

7. Terrengsnitt.pdf8. Oversikt uterom.pdf

8. Oversikt uterom.pdf

9. Notat uterom.pdf

10. Illustrasjonshefte.pdf

11. Høyde på nybygg virkninger.pdf

12. Overordnet VA-plan.pdf

13. Støyutredning.pdf'

14. Geoteknisk vurdering.pdf

16. Geoteknisk beregningsrapport.pdf

17. Brannkonsept.pdf

18. Radonmålinger.pdf

19. Trafikknotat.pdf

20. Fortau eksisterende situasjon.pdf

21. Fortau ny situasjon.pdf

22. Innkomne innspill sammendrag.pdf

23. Innkomne innspill.pdf

24. Tilbakemelding oppstartsmøte.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/22497

Sist oppdatert: 07.07.2021