Reppevegen, del av gnr/bnr 25/6 m.fl., detaljregulering, r20200029

Frist for innspill: 31.01.2022

Reppevegen, del av gnr/bnr 25/6 m.fl., detaljregulering, r20200029

Overnevnte plan er 06.12.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planen er å regulere området til boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal og infrastruktur. Planforslaget legger til rette for en minimum utnyttelse på 126 boliger, med en høyde på to–fire etasjer i tillegg til sokkel/parkeringskjeller. Utformingen av bebyggelsen sikres gjennom byggegrenser og høyder i plankartet, samt krav til leilighetsfordeling. I illustrasjonene er det vist en kombinasjon av lave blokker, firemannsboliger og rekkehus. Avkjørsel til området og til parkeringskjeller foreslås fra Ranheimsmoen, nord i planområdet.

Det forutsettes at tverrforbindelsen Reppe-Vikåsen er etablert og Reppevegen er opprustet før utbygging av planområdet kan igangsettes.

Det foreslås å etablere minimum 1,0 og maksimum 1,2 parkeringsplasser per boenhet, eller pr 70 m2 BRA. Det foreslås å legge parkeringskjeller under deler av lavblokkbebyggelsen, innenfor bestemmelsesområde #1, med ned- og innkjøring nærmest mulig adkomsten til området, for å redusere mengden trafikk inne i planområdet.

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/166

Sist oppdatert: 08.12.2021

Gå til toppen

arrow_upward