Brit Grytbaks veg 16, 18 og 22, detaljregulering, r20190011

Frist for innspill: 17.10.2022

Brit Grytbaks veg 16, 18 og 22, detaljregulering, r20190011

Overnevnte plan er 30.08.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig i tre blokker med tilhørende uterom og parkeringskjeller. Eksisterende turveg fra Lohove og forbi planområdet er fysisk skilt fra kjørevegen, og gitt en bredde på fem meter. Planforslaget regulerer en utvidelse av fortauet langs Brit Grytbaks veg. 

Sammendrag

Det planlegges for en høy utnyttelse, med inntil 3 530 m2 BRA bygg over bakken, og i tillegg kommer ca. 1 900 m2 parkeringskjeller og boder. Parkeringskjeller ligger helt eller delvis under terreng og regnes ikke med i grad av utnytting. Det tillates bygget inntil 40 boliger.

Hovedutfordringer i planarbeidet er terrengtilpasning, riktig nivå for tetthet og utnyttelse og vegadkomst og turveg.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/118

Sist oppdatert: 17.02.2023