Gløshaugen og Høgskoledalen, detaljregulering, r20200034

Frist for innspill: 06.09.2022

Gløshaugen og Høgskoledalen, detaljregulering, r20200034

Overnevnte plan er 21.06.22 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen å legge til rette for ny universitetsbebyggelse på Gløshaugen med tilhørende uteoppholdsarealer og infrastruktur. Som del av campussamlingsprosjektet planlegges det for at fagmiljø for humaniora og samfunnsvitenskap (HumSam) skal inn der blant annet berg og metallurgi ligger i dag. Videre planlegges det for fellesfunksjoner for hele campus med hovedknutepunkt i Hovedbygningen og sentralt læringsstrøk i sentralbyggene, som transformeres og bygges på. Campussamlingsprosjektet er tidlig i programmeringsfasen. Hovedknutepunktet kan inneholde sosiale og samlende funksjoner, støttefunksjoner og tjenester for studenter og ansatte. Sentralt læringsstrøk skal være et samlet undervisnings- og studiested for de aller fleste studentene de første tre årene av studieløpet. I tillegg planlegges det for generell campusutvikling, blant annet som følge av økt arealbehov for IT- og elektrofag. Prosjekt for campusutvikling ligger der elektro, strømningsteknisk og produktdesign ligger i dag. Det er også planlagt for noe campusutviklingsareal i prosjektene for Sentralt læringsstrøk og HumSam.

Sammendrag

Planområdet er på cirka 165 daa og ligger på Gløshaugen like sør for Midtbyen i Trondheim. Det omfatter store deler av dagens universitetsbebyggelse oppe på platået. Platået er omkranset av parkareal som skråner ned mot nord, øst og vest. Høgskoledalen er et skålformet område i øst som rommer Gløshaugen idrettspark.

Planområdet strekker seg fra Øvre allé og Hovedbygningen i nord til Sem Sælands vei og gårdsrommene mellom kjemiblokkene i sør. Mot øst omfatter det Høgskoledalen, Høgskoleringen, og deler av Christian Frederiks gate og Eidsvolls gate, og mot vest deler av Høgskoleparken og Klæbuveien.
Det er ingen boliger innenfor planområdet, og Høgskoleparken og Høgskoledalen utgjør en buffer til omkringliggende boligbebyggelse. Det er enkelte servicefunksjoner i området, som dagligvare, kafé og kantine. Andre hverdagsfunksjoner i området ligger i hovedsak tilknyttet boligbebyggelsen ved Elgeseter eller i retning Studentersamfundet.

Planområdet omfatter eiendommene (gnr/bnr): 405/16, 19, 20, 70, 155, 156, 158, 159, 172, 175, 176, 177, 181, 206, 218, 220, 224, 227 og 235 og 406/7.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/58793

Sist oppdatert: 17.02.2023