Overvik felt B2 og B1 nord, detaljregulering, r20220010

Frist for innspill: 12.12.2022

Overvik felt B2 og B1 nord, detaljregulering, r20220010

Overnevnte plan er 25.10.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikt med planen er å legge til rette for mellom 150 - 180 boenheter hovedsakelig i leilighetsbygg, og noen rekkehus lengst i nord. Planen skal også tilrettelegge for ny adkomstveg med fortau og sykkelveg opp til Overvikområdet, adkomstveg med fortau til Presthus gård/Solfeng, turdrag og turstier.

Sammendrag

B1 nord planlegges tilrettelagt for rekkehusbebyggelse i to til tre etasjer og et leilighetsbygg i tre til fire etasjer med om lag 32 boenheter. På felt B2 tilrettelegges det for leilighetsbygg på tre til seks etasjer langs hovedvegen. Leilighetsbyggene skjermer det vestvendte uteområdet fra støy. Inne i tunet tilrettelegges det for noen rekkehus som en videreføring av bebyggelsesstrukturen i felt B1.

Det har vært noen utfordringer med plassering av ny Presthusvegen. Den eksisterende vegen oppfyller ikke dagens krav til universell utforming, og den er for bratt for sykkel og eventuell framtidig busstrasé. Vegen er plassert lengst i øst mot Olderdalen, der den får gode stigningsforhold.

Bydelen Overvik skal bli et sted hvor det er enkelt å leve uten bil, og reguleringsplaner for området er utarbeidet på de myke trafikanters premisser. Det er tilrettelagt for gode gang- og sykkelforbindelser, sammenhengende grøntdrag og mulighet for at bussen kan komme inn til området.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/27628

Sist oppdatert: 17.02.2023