Breidablikveien 66 og 68, detaljregulering, r20200020

Frist for innspill: 21.02.2022

Breidablikveien 66 og 68, detaljregulering, r20200020

Overnevnte plan er 21.12.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere for boligbebyggelse i Breidablikkveien 66 og 68. Planen åpner for 40-49 boenheter og omfatter også samferdselsareal og offentlig lekeplass.

Sammendrag

Det foreslås leilighetsblokker på opptil fire etasjer ut mot Byåsveien og fem etasjer ut mot Breidablikkveien. Dette bryter med omkringliggende bebyggelse og gir redusert utsikt for bebyggelse på vestsiden av Byåsveien.

Bebyggelsen trapper ned med en til to etasjer mot nabobebyggelsen og hjørnet ut mot krysset Breidablikkveien/Byåsveien. Det åpnes for et mindre bygg mot nabobebyggelsen i sør. Dette skal ha skrå takform og forsterke den interne adkomstvegen. For å sikre estetisk kvalitet og bymessig kvalitet ut mot Byåsveien, stilles det krav til at bygget skal kles i tegl, med brutte hjørner og en tydelig gatekarakter.

Adkomsten til planområdet for gående er fra Byåsveien eller Breidablikkveien. Adkomst for kjørende er fra Breidablikkveien, via den private adkomstveien som også brukes av nabobebyggelsen. Parkering skal være i kjeller med innkjøring like etter avkjørsel fra Breidablikkveien. Planen sikrer utvidelse av avkjørselen og opparbeidelse av nytt fortau opp den private adkomstveien og langs Breidablikkveien og Byåsveien.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/35101

Sist oppdatert: 09.03.2022