Del av Brøset med tilliggende veger, detaljregulering, r20210042

Frist for innspill: 31.08.2022

Del av Brøset med tilliggende veger, detaljregulering, r20210042

Overnevnte plan er 14.06.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Forslagsstiller Brøset Utvikling AS holder digitalt informasjonsmøte for naboer tirsdag 16.08.2022 kl 19.00-21.00.

Lenke til digitalt informasjonsmøte 16.8.2022 kl 19:00

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utvikle en klimavennlig bydel med lavt klimagassutslipp og planlegge for nabolag med gode bokvaliteter, fellesskap, deling og frodige uterom med plass til dyrking. Området skal ha god funksjonsblanding, gjennomgående grønnstrukturer, attraktive byrom og fokus på grønn mobilitet. Det planlegges for boliger, forretning, helse- og velferdssenter, skole med idrettsfasiliteter, svømmehall og barnehager.

Sammendrag

Planforslaget inneholder boligbebyggelse, sentrumsformål, offentlig- og privat tjenesteyting som skole, barnehage, idrettsanlegg, omsorgsboliger og helse- og velferdssenter.  Planen skal legge til rette for tilhørende funksjoner som reduserer beboernes behov for transport.

Hovedgrepet er bygget opp rundt tre tverrgående akser mellom Brøsetvegen og den planlagte kollektivgaten, og videre gjennom det planlagte feltet for offentlig tjenesteyting fram til den gamle psykiatritomten. Disse nye aksene deler planområdet i ulike delområder som kan utvikles med ulikt preg og karakter, binder området til nære omgivelser, skaper et nytt nett av gangforbindelser på Brøset, og skaper nye møteplasser og aktivitetssteder mellom delområdene.

I planforslaget vises store, felles friområder for å skape gode bomiljø. Etablering av gatetun, gang- og sykkelveger vil binde sammen nye og eksisterende grøntdrag, turområder og idrettstilbud med mål om et mangfold av tilbud for utendørs rekreasjon for beboerne.

Planforslaget viser veldig gode solforhold på offentlige grøntdrag, men noe mindre gode i planlagte gårdsrom.

En større utfordring i planarbeidet har vært uenighet om mobilitetsløsninger. Områdeplanen har sterke føringer for trafikk innenfor området og omkringliggende veger. Det sentrale er at all biltrafikk skal komme inn til området fra vegsystemet på Tunga gjennom en større rundkjøring. Kollektivtrafikk skal kunne kjøre gjennom området, men privatbilen skal parkeres i et anlegg planlagt ved adkomst til området fra Tunga. I tillegg til adkomst fra Tunga, viser planforslaget flere adkomster til området fra Brøsetvegen, i strid med områdeplanen. Planforslaget innebærer også parkering av privatbilen i parkeringskjellere under hvert byggefelt. Det er store utfordringer med trafikk i Brøsetvegen spesielt i nord, hvor den er veldig trang. Økt trafikk i Brøsetvegen vil medføre behov for utvidelse av gatetversnittet, med større inngrep på private tomter til flere eksisterende eneboliger som konsekvens.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/2906

Sist oppdatert: 20.06.2022