Fagerliveien 1, detaljregulering, r20190003,begrenset høring

Frist for innspill: 24.11.2022

Fagerliveien 1, detaljregulering, r20190003,begrenset høring

Endring av reguleringsplan etter bygningsrådets vedtak

Planforslaget Fagerlivegen1 lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.06-08.08.2020, og ble fremmet for sluttbehandling i bygningsrådet 25.08.2021 i sak 170/21. På bakgrunn av bygningsrådets vedtak foreslås endringer i planforslaget. Det bearbeidede forslaget sendes derfor på en begrenset høring til naboer som berøres direkte av endringene.

Selberg Arkitekter AS har som ny plankonsulent bearbeidet planforslaget med bakgrunn i de innkomne merknadene ved offentlig ettersyn i 2020 og vedtaket i bygningsrådet i 2021.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for bygging av boliger i Fagerliveien 1. Forslaget omfatter ny boligbebyggelse med tilhørende uteareal og parkering på eiendommen 423/322. Det foreslås to leilighetsbygg med 5 boenheter

Saksdokumenter

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/106

Sist oppdatert: 04.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward