Deler av Brøsetvegen, strekningen fra Sigurd Jorsalfars veg til Henrik Ourens veg og fra Strinda kirke til Frode Rinnans veg, detaljregulering, r20220035

Frist for innspill: 28.08.2023

Deler av Brøsetvegen, strekningen fra Sigurd Jorsalfars veg til Henrik Ourens veg og fra Strinda kirke til Frode Rinnans veg, detaljregulering, r20220035

Overnevnte plan er 20.06.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et sammenhengende hovednett for sykkel, som gir god framkommelighet for syklister og gående, og som oppleves trygt og trafikksikkert for alle.

Sammendrag

De to delstrekningene er på totalt ca. 620 meter hvorav nordlige del av strekningen er totalt 270 meter og strekker seg fra krysset Brøsetvegen x Sigurd Jorsalfars veg i nord til krysset Brøsetvegen x Henrik Ourens veg, mens sørlig del av strekningen er totalt 350 meter og strekker seg fra Strinda kirke og videre til krysset Brøsetvegen x Frode Rinnans veg i sør.   En utvidelse av dagens løsninger med fortau eller gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau med grøntdeler vil berøre noen eiendommer langs traseen. Omfanget er avhengig av valg av løsning, og da er det spesielt bredden på grøntdeler som vil være en avveining mot grunnerverv. Prosjektet har mål om så bred rabatt som mulig siden rabatten er viktig for trafikksikkerheten, men den er også viktig for å gi rom for grønt, gatelys, skilt, sykkelparkering, snøopplag og bussholdeplasser.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/12215

Sist oppdatert: 29.06.2023

Gå til toppen

arrow_upward